Se alla
Byggarebete Barkarbystaden

Därför säger vi nej till vänsterstyrets höghusplaner i Veddesta

Måndag 10 juni 2024

En kombination av lågkonjunktur, högre byggkostnader och en mättad efterfrågan har gjort att byggandet stannat av i hela Sverige. För Järfällas del har det inneburit en välkommen möjlighet att se över den expansiva byggpolitik som gjort Järfälla till en av Sveriges mest skuldsatta kommuner och lett till en rad andra utmaningar som stora trafikproblem och minskande grönytor. Liberalernas inställning är att hålla nere byggtakten och inte besluta om några nya byggprojekt innan de ekonomiska problemen har lösts.

Men Socialdemokraterna tycker annorlunda. På kommunstyrelsens senaste sammanträde beslutade de tillsammans med de övriga vänsterpartierna i Järfälla att återigen satsa på tät höghusbebyggelse i betong genom att besluta om en ny detaljplan; Veddesta IV. Vi ser med stor oro på att vänsterstyret inte tycks ha dragit lärdom av de påtagligt negativa effekterna som den snabba expansionspolitiken inneburit, utan istället återigen ger sig in på det spår som försatt Järfälla i den svåra situation vi nu befinner oss i.

Denna hastiga och storskaliga expansion står i tydlig kontrast till vad vi i Liberalerna Järfälla länge förespråkat, en mer försiktig och ansvarsfull byggnation som tar bättre hänsyn till kommunens och invånarnas behov. Vi föreslår att:

Ge Järfällas ekonomi andrum
En ovilja att prioritera och ett växande skuldproblem har lett till svåra ekonomiska problem för kommunen. För att Järfälla ska ta sig ur den ekonomiska krisen utan fler nedskärningar i skola och äldreomsorg krävs att vi håller igen med nya storskaliga investeringar.

Pausa utbyggnaden av nya höghus
Det finns ingen efterfrågan på nya bostadsrätter i Järfälla, tvärtom finns ett stort överutbud. Järfälla har dessutom redan byggt betydligt fler hyresrätter än vad som planerats och vi har redan tagit beslut om de detaljplaner som krävs för att uppfylla tunnelbaneavtalet med staten.

Satsa på småhus och grönska
Det finns idag knappt någon efterfrågan på nybyggda lägenheter i Stockholms kranskommuner, däremot har hela regionen ett stort underskott av småhus som villor och radhus. Att satsa på småhus istället för höghus tror vi är lösningen på hur Järfälla ska kunna växa hållbart och ansvarsfullt, samtidigt som vi tar vara på Järfällas gröna och naturnära karaktär.