Se alla

Liberalerna vill se ett annat Järfälla – mer grönt mindre betong!

Onsdag 22 maj 2024

Järfälla 2050 – en expansion utan dess like 

På det gamla flygfältet i Barkarby och Veddesta södra industriområde växer det just nu fram en helt ny stadsmiljö. Trots att bostadsmarknaden bromsar in och byggbolagen inte lyckas sälja de bostäder som produceras fortsätter den S-ledda koalitionen de alltför expansiva utbyggnadsplanerna för Järfälla. I andra delar av kommunen planeras det samtidigt för höghus i villaområden. Man har uttryckt att Järfälla ska vara den kommun i Europa som expanderar mest. En målsättning vi i Liberalerna absolut inte delar Liberalerna har i över 20 års tid varnat för att en allt för snabb utbyggnad får negativa konsekvenser för både Järfällaborna och bostadsmarknaden. Utbyggnaden av kommunens infrastruktur finansieras genom de intäkter kommunen får när byggbolagen köper mark i kommunen.

När bostadsmarknaden nu bromsar in har den S-ledda koalitionen i Järfälla sänkt priserna på marken. Detta innebär att det inte längre går att genomföra de investeringar som krävs med hjälp av markförsäljningar utan kommunen tvingas istället låna pengar till höga räntekostnader. Detta medför en risk för höjd kommunalskatt och försämrad kommunal service för de som redan bor i kommunen. Pengar som istället hade kunnat läggas på skolor, äldre, vårdpersonal, fler behöriga lärare, kultursatsningar, idrott, ökad trygghet och annan kommunal service.

Vision om regional stadskärna – trots sviknande marknadsbehov och kraftiga tunnebaneförseningar

Järfälla är till större delen tätbebyggt men för att invånarna ska trivas i sina bostadsområden är det viktigt att det finns förskolor och skolor i närheten, att kultur- och serviceutbudet är väl utbyggt i området och att invånarna på ett enkelt sätt ska kunna ta sig till och från den eventuella omsorg som kan behövas. Den dagen du kan behöva omsorg som kräver ett omsorgsboende ska du kunna bo kvar i din stadsdel där du har byggt upp ett helt liv och socialt umgänge. Men Järfälla har gått från att vara en småhuskommun till att bygga par- och radhus till att i stort sett enbart bygga bostadsrätter vilket har resulterat i ett överutbud. Men det råder hög efterfrågan på fristående hus samt billiga hyresrätter. Detta behöver Järfälla ta fasta på och bygga det som folk faktiskt vill ha. 

Detta är en SBAB Booli Housing Market Index som visar på marknadsefterfrågan på villor (vänster) och bostadsrätter (höger). Rött indikterar på att utbud överstiger efterfrågan. Där sticker Järfälla ut med avsevärt många fler bostadsrätter än som efterfrågas.

Hur vill du att Järfälla ska se ut 2050? Gör din röst hörd! Lämna din synpunkter på Översiktsplanen genom att skicka ett mejl till: kommunstyrelsen@jarfalla.se Skriv i rubriken till mejlet: “Kst 2021/94 Yttrande översiktsplan”

Konsekvenserna av bygghetsen – ett Järfälla förändrat i grunden 

Järfälla växer enormt mycket just nu och har snabbt kommit att bli en av europas snabbast växande områden. Den betongstad som växer fram har stora ekonomiska, miljömässiga och sociala konsekvenser. Järfälla har en unik närhet till naturreservat, Mälaren, flera sjöar och andra grönområden. För oss är det viktigt att dessa naturreservat bevaras och inte bebyggs. Vi vill också att kommunen ska vara extra försiktig med att ge tillstånd till nya byggnader på naturområden som ligger nära bostadsområden idag för att bevara denna unika närhet. 

Första höghuset på Söderslätt kommer att följas av flera. Länsstyrelsen vill inte att kommunen bygger på jordbruksmark.

Skenande kommunskuld

På grund av Järfällas snabba utbyggnad så har vår kommunskuld vuxit explosionsartat. Det senaste decenniet har skulden fördubblats, och enligt kommunens egna prognoser kommer den att ytterligare tredubblas inom de närmaste tio åren ifall inget görs. Det svårare ränteläget betyder dessutom att lånekostnaderna samtidigt skjutit i höjden. Kommunskulden är för närvarande 6 miljarder kronor och beräknas öka uppemot 16 miljarder fram till 2025. Järfälla måste ta tag i det växande skuldproblemet här och nu, annars kommer årliga nedskärningar och skattehöjningar att bli en verklighet för järfällaborna. Liberalerna har bland annat motionerat i kommunfullmäktige om att kommunen ska utreda vilka nedskärningar och skattehöjningar som kommer krävas ifall Järfälla fortsätter med enorma skuldfinansierade investeringar.

Trafikproblematik

Ett annat problem som uppstått är trafiken i Järfälla som är mycket ansträngd med långa köer i rusningstrafik. När Liberalerna styrde 2018–2022 tog vi fram en trafikutredning för att se hur kommunen kan åtgärda de stora flaskhalsarna i trafiken. En stor del av problemet är av- och påfarter till E18. Viksjöleden genom Veddesta och förbindelser från södra kommundelen till E4 och E18 är också viktiga att åtgärda. Trafikproblemen kommer förvärras i takt med att kommunen växer ytterligare. De åtgärder som behövs är mycket kostsamma och kommer ta tid att få på plats. Det är ytterligare ett skäl till att takten i nybyggnationen fortsatt måste hållas nere.

Ett av de första besluten som vänsterstyret fattade efter valet 2022 var att besluta om avstängning av biltrafiken på Barkarbybron. Det är ett olyckligt beslut. Barkarbybron är en av få tvärförbindelser över E18. Barkarbybrons stängning medför en stor risk att trafiken mot E4 och E18 istället flyttar till Ekvägen som är en trång villagata och redan idag hårt trafikbelastad. För att komma tillrätta med flaskhalsarna i trafiken behöver Järfälla kommun fler tvärförbindelser över E18, inte färre.

Järfälla står vid ett vägskäl – gör din röst hörd

Liberalerna tycker att som Järfällabo ska du kunna välja ett boende som passar dig, som fungerar storleksmässigt, ligger nära natur eller nära centrumområden. En del vill bo avskilt och en del vill bo nära kommunikationer. Oavsett smak ska Järfälla kunna erbjuda dig din typ av boende även i framtiden. Kommunens nya stadsdelar ska erbjuda olika typer av boenden för att få till en blandning som passar Järfälla. Det handlar också om att inte bygga så fort det finns en ledig grönyta i kommunen, vi måste värna våra grönområden och inte bygga bort naturen. 

En bostadspolitik innefattar däremot mycket mer än enbart bostäder. Det handlar om hela boendemiljön, närområdet, närheten till utbildning, vård, omsorg, kultur och fritid. Livet utgår för många från bostaden och därför är det viktigt att alla Järfällabor trivs och känner sig trygga oavsett vart de bor. För oss handlar bostadspolitiken om att skapa en fungerande helhet där allt som behövs för att livspusslet ska gå ihop finns där när du behöver den. Genom att bygga fler bostadsrätter och äganderätter i områden med hög andel hyresrätter kan vi erbjuda de som vill äga sin lägenhet ett alternativ i närområdet. En mer blandad bebyggelse är också ett sätt att öka tryggheten i områden som idag upplevs som otrygga. 

Håller du med oss? – Agera nu!

Just nu finns en möjlighet att lämna in synpunkter om Järfällas framtida utveckling. Ett av kommunens kanske viktigaste styrdokument, Översiktsplanen, är ute på samråd vilket innebär att man samlar inte synpunkter från allmänheten som dess innehåll. Översiktsplanen täcker hela kommunens yta och ska visa kommunens övergripande syn på Järfällas utveckling och hur mark- och vattenområden ska användas. I planen redovisas mål, principer och avvägningar kring hur byggnader, mark och vatten ska utvecklas och bevaras i framtidens Järfälla. Översiktsplanen är vägledande för beslut om till exempel detaljplaner och bygglov.

Processen för att ta fram en översiktsplan har olika skeden och regleras i plan- och bygglagen. Att du som invånare är delaktig och får möjlighet att ge synpunkter är en viktig del i planprocessen. De skriftliga synpunkterna för samrådet ska ha inkommit senast den 6 juli 2024. 

Märk ditt mejl eller brev med Dnr Kst 2021/94 Yttrande över ny översiktsplan. Uppge ditt namn och din fastighet eller adress om du vill att det ska vara ett formellt yttrande. Vi tar tillvara på och besvarar dina synpunkter oavsett, men ett formellt yttrande behövs om du exempelvis skulle vilja överklaga beslut som tas i planprocessen.

Grafisk bild över processen från samråd att planen vinner laga kraft

Läs mer