Se alla

Liberalerna granskar: Järfällas skolor är underfinansierade

Skolan är det viktigaste verktyg kommunen har för att skapa en trygg och attraktiv kommun och motverka brottslighet. Ju fler barn som lämnar skolan med fullständiga betyg och gymnasiebehörighet, desto färre barn riskerar att hamna i kriminalitet. När allt fler unga i skolåldern dras in i gängbrottslighet är skolan kommunens viktigaste verktyg för att bryta utanförskapet och skapa livschanser. Därför har vi valt att titta närmare på skolor i Järfälla.

Får skolorna resurserna som behövs för att  fullgöra sitt uppdrag?

Liberalerna har i flera år varnat för att så inte är fallet. Därför satsade vi också stort på skolan i 2022 års budget. I 2023 års budget som vi lade i opposition fortsatta vi att stärka upp skolan med 14mkr mer än vänsterstyret, likaså i 2024 års budget med 30mkr mer än vänsterstyret till skolan. Vänsterstyret menar att de resurser skolan får räcker, Liberalerna menar att det inte räcker. Frågan är – vem har rätt?

För att ta reda på detta har Liberalerna granskat Järfällas skolor, baserat på statistik från databasen Kolada (www.kolada.se). I Kolada samlas statistik från landets alla kommuner inom många olika verksamhetsområden, bland annat skolan. Vi har tagit ut statistik om hur mycket pengar Järfälla satsar på skolorna jämfört med grannkommunerna. Resultatet är dessvärre tydligt: inom så gott som alla delområden lägger Järfälla mindre pengar på skolorna jämfört med grannkommunerna och även jämfört med snittet i Stockholms län.

Slutsatsen av vår granskning är att Järfälla behöver göra en ordentlig uppryckning och se till att Järfällas skolor får de resurser som behövs. Så länge Järfälla satsar betydligt mindre pengar på skolan jämfört med våra grannkommuner kommer vi inte kunna lyfta betygsresultat och måluppfyllelse i Järfällas skolor.

1. Kostnad kommunal grundskola F-9, kr/elev

Kostnad kommunal grundskola F-9, kr/elev

Diagrammet visar hur mycket pengar totalt kommunen lägger på grundskolan, per elev. Här ingår alla utgifter såsom löner, lokaler, inventarier, elevhälsa, undervisning, lärarverktyg och skolböcker, utrustning och skolbibliotek. Bilden är tydlig – Järfälla satsar klart minst av grannkommunerna och även mindre än länet på skolan.

2. Kostnad för lokaler i kommunal grundskola F-9, kr/elev

Kostnad för lokaler i kommunal grundskola F-9, kr/elev

Järfälla har generellt låga lokalkostnader då majoriteten av våra skolor är äldre. I takt med att kommunen under kommande åren behöver bygga flera nya skolor kommer dessa kostnader att öka. Risken finns då att de ökande lokalkostnaderna ytterligare utarmar de redan låga anslagen till undervisning.

3. Kostnad kommunal grundskola F-9, kr/elev exklusive lokaler

Kostnad kommunal grundskola F-9, kr/elev exklusive lokaler

Som nämnt tidigare nämnt har Järfälla just nu relativt låga kostnader för lokaler. Låga lokalkostnader förklarar dock inte de stora skillnaderna i anslag till skolan, utan Järfälla satsar fortfarande minst på skolan bland grannkommunerna även utan lokalkostnader medräknade.

4. Kostnad för undervisning i kommunal grundskola F-9, kr/elev

Kostnad för undervisning i kommunal grundskola F-9, kr/elev

Här visas hur mycket pengar kommunen lägger på löner till personal i grundskolan. Järfälla satsar mindre pengar på lärarlöner jämfört med snittet i länet och även jämfört med alla grannkommuner förutom Upplands Väsby. Detta är särskilt allvarligt då det är en stor del av förklaringen till varför vi har svårt att rekrytera och behålla erfaren personal, som erbjuds högre löner i grannkommnunerna.

5. Kostnad elevhälsa i kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev

Kostnad elevhälsa i kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev

Järfälla avviker positivt med högre anslag till elevhälsa jämfört med jämförelsekommunerna. Samtidigt har det aviserats besparingar på elevhälsan i 2024 års budget vilket sannolikt kommer att förändra bilden.

6. Kostnad för lärverktyg i kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev

Kostnad för lärverktyg i kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev

Till lärverktyg räknas läroböcker, tidningar och annat tryckt material, inköp till skolbiblioteket, inköp till slöjdundervisningen, programvaror, m.m. Här ligger Järfälla näst lägst bland jämförelsekommunerna.

7. Kostnad för måltider i kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev

Kostnad för måltider i kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev

Järfälla har låga anslag till måltider jämfört med grannkommunerna men ligger något över genomsnittet i länet. Samtidigt har Järfälla långtgående miljökrav på upphandlade livsmedel, exempelvis ska 65% av all mat vara ekologiskt. Denna typ av miljökrav är starkt kostnadsdrivande och behöver därför kombineras med höga anslag för att undvika församrad kvalitet. Diagrammet visar dessvärre att Järfälla inte har kombinerat hög miljökrav med höga kostnadsanslag till skolmaten.

8. Övriga kostnader i kommunal grundskola F-9, kr/elev

Övriga kostnader i kommunal grundskola F-9, kr/elev

Här samlas övriga kostnader såsom administration, kompetensutveckling, elevassistenter, talpedagoger och fritidspersonal. Diagrammet visar att Järfälla har exceptionellt låga kostnader av denna typ vilket är mycket oroande. Länssnittet är nästan dubbelt så högt jämfört med Järfälla.