Ärendet om stenkrossen i Barkarby är uppseendeväckande på många sätt. Denna typ av verksamhet skapar stor påverkan var den än placeras men i detta fall finns det många anledningar att vara kritisk till ärendet.

Närheten till bostadsområden vid Kyrkbyn

Inte långt ifrån anläggningen byggdes för inte så många år sedan ett större antal villor på Järfällasidan. Hur dessa byggnader kommer påverkas vet vi ännu inte men erfarenheter från andra områden är att ljudet från denna typ av verksamhet transporteras långt. Ljudet från anläggningen kommer med all säkerhet påverka de boende i området negativt. Samtidigt byggs allt mer

Stenkrossen i Barkarby

bostäder i Barkarbystaden och närheten till denna typ av anläggning kan påverka bostadsbyggande och intresse för området. Åt andra hållet, inom Stockholm stad finns idag även ett stort antal radhus som även de kan komma att påverkas.

Stenkrossen i Barkarby och Närheten till naturområden på Järvafältet

Anläggningen är uppemot 50.000 kvm stor vilket motsvarar 50-75 normalstora villatomter. Oavsett hur mycket man förbereder en anläggning kan en olycka eller ett utsläpp ske. Närbelägna Igelbäcken, Järvafältet och flera platser med ett rikt naturliv riskerar att drabbas hårt av en olycka. Vidare medför den här typen av anläggningar och transporter damm i luften som kan spridas i anslutning till anläggningen och transportlederna. Vi anser därför att det vore bättre om en alternativ plats hittades där påverkan inte riskerar att bli lika stor på den känsliga naturen i anläggningens närområde. Det är viktigt att Järfällas grönområden värnas i den snabba utbyggnad som sker idag.

Trafikpåverkan på Norrviksvägen

Anläggningen planeras att ansluta till Norrviksvägen som för många är en genomfartsled mellan Sollentuna, Akalla och Järfälla. Vägen är vältrafikerad samt saknar mitträcke. Ärendet beskriver inget om antal transporter per timme men med bakgrund av antalet ton material som ska krossas varje år rör det som en ansenlig mängd transporter. Detta är mycket tunga transporter med stora lastbilar som ska ansluta till Norrviksvägen vilket medför en risk för övriga trafikanter. Idag finns inga utbyggda på och avfarter som minskar risken för olyckor till och från området där anläggningen ska placeras. En annan fråga handlar om cykelbanorna i området och hur de kommer påverkas.

Vidare behöver man titta på Norrviksvägen ett antal kilometer från anläggningens placering. Tittar man mot Järfälla ansluter Norrviksvägen mot Barkarbybron och Enköpingsvägen vidare mot Barkarby handelsplats och Barkarbystaden. Transporter åt detta håll skulle skapa en ännu mer ansträngd trafiksituation i Barkarby. Redan idag undviker många att besöka handelsplatsen på grund av trafiksituationen i område. Avståndet från anläggningen till E18s olika påfarter vid Barkarbystaden respektive Akallalänken skiljer sig enbart på några få meter vilket inte skapar en naturlig anslutning åt något håll. Risken är därmed stor att transporterna går via trafikplats Barkarby och Barkarby handelsplats under de kommande 20 åren. Järfällas södra delar behöver knappast en utökning av tunga transporter jämfört med idag.

Stenkrossen i Barkarby och Utökning av anläggningens hantering

Utöver de beräknade 350.000 ton bergmassor som årligen ska hanteras av anläggningen  föreslås det av kommunen att 800.000 ton ska kunna bearbetas årligen från andra platser och byggprojekt. Det föreslås också att avtalstiden kan förlängas i flera steg samtidigt som Barkarbystaden beräknas ha ett behov av byggmaterial fram till 2040. Med tanke på den bostadsutveckling som sker i Stockholmsområdet samt ett flertal stora vägprojekt är i startgroparna finns risken att den här anläggningen kommer vara i drift de närmsta 20-30 åren.

T-banan till Barkarby

Tunnelbaneutbyggnaden beräknas pågå från 2018 fram till 2024. Uttaget av berg under marken beräknas avslutas under 2021. Under den här perioden beräknas ca 350.000 ton berg per år behöv tas om hand i samband med tunneldrivningen för tunnelbanan. Det mest naturliga vore om vi tog om hand om dessa bergmassor och att en anläggning därefter stängs och marken återställs. Vi anser däremot att placeringen av anläggningen bör ses över för att minska påverkan på närliggande natur och bostadsområden.

Med bakgrund av ovanstående väljer vi att avslå ärendet som det ser ut idag.