Se alla
Björkebyskolan

Budget för Järfälla kommun 2021

Torsdag 5 november 2020

År 2020 har på många sätt varit ett mycket annorlunda år som också har inneburit omfattande osäkerhetsfaktorer. Så gott som all verksamhet i kommunen har präglats av covid-19 och dess konsekvenser. Det har medfört stora förändringar för arbetet inom många av kommunens verksamhetsområden och bland annat har prognostiseringen av de ekonomiska förutsättningarna kraftigt försvårats. Effekterna av pandemin kommer under en lång tid framöver att påverka kommunens ekonomi och det reformutrymme som finns för att göra satsningar och investeringar, vilket blir särskilt tydligt under de kommande två åren. Det är mot bakgrund av detta som Alliansen nu presenterar en budget som tar ansvar för den kommunala kärnverksamheten samtidigt som vi bygger Järfälla starkt i en osäker tid.

Genom att fokusera på ordning i ekonomin och en budget i balans skapar Alliansens budget förutsättningar för hela Järfälla att växa på ett långsiktigt, ekonomiskt hållbart sätt.
Trots de svåra ekonomiska förutsättningarna levererar Järfälla under 2020 ett driftsöverskott och budgeten föreslår också ett överskott under 2021.

Järfälla är en fantastisk kommun med stora möjligheter och god potential att växa men det ekonomiska läget i pandemins spår gör också att det krävs tuffa prioriteringar. Vi behöver alltid säkerställa att varje skattekrona används där den behövs bäst och vi måste ta ansvar för kommunen och ekonomin både på kort och lång sikt. Politik handlar ytterst om prioriteringar och Alliansen prioriterar därför kommunens långsiktiga ekonomi, skola, trygghet, integration, omsorg och miljö.

Fokusområden för budgeten är att höja kunskapsresultaten och arbetsron i våra förskolor och skolor, stärka omsorgen, öka tryggheten, stärka integrationen och att stärka arbetslinjen. I Järfälla ska välfärden byggas med hög kvalitet. Inga elever ska lämna skolan utan fullgoda kunskaper för att ta sig vidare i livet mot utbildning eller jobb och alla äldre som är i behov av hemtjänst eller plats på äldreboende ska snabbt kunna få det stöd och den service som behövs.

Med en hög kvalitet, service och valfrihet inom våra förskolor och skolor, inom hem- tjänst och äldreboenden så bygger vi grunden för ett starkt och inkluderande Järfälla. Vi ser därför att konkurrensneutralitet är en mycket viktig del i kommunens åtagande gentemot Järfällaborna och de aktörer som bidrar till vår gemensamma välfärd.

 

Ekonomi och företagande i Järfälla

Ordning och reda i ekonomin är en förutsättning för all politisk styrning. Även när det ekonomiska utgångsläget som nu är det mest osäkra på mycket länge så måste vi ta ansvar för att varje skattekrona används på bästa sätt. Järfällabornas pengar ska alltid användas där de gör mest nytta.

Välfärdens kärna, med hög kvalitet i kommunens kärnverksamheter, ska prioriteras och vi ska skapa förutsättningar för fler Järfällabor att gå från bidrag till självförsörjning. Därför satsar vi år 2021 ytterligare resurser för att stärka våra kommunala arbetsmarknadsinsatser.

Jobb och företagande är grunden för kommunens skatteintäkter. Under 2020 har Järällas företagare drabbats hårt av den ekonomiska kris som följt i spåren av covid-19. Därför fattade vi i kommunen blocköverskridande beslut om tillfälliga lättnader för det lokala näringslivet. Delvis tack vare dessa har en större konkursvåg kunnat undvikas. Läget under 2021 är dock fortsatt osäkert och detta beror till stor del på den framtida utvecklingen av pandemin. Alliansen kommer under kommande år att fortsatt bevaka läget och står redo att omgående besluta om nya åtgärder om situationen så kräver.

Att ha ett livskraftigt företagande är en av Alliansens främsta målsättningar under mandatperioden. Ett stort arbete har påbörjats med att vässa kommunens utåtriktade verksamhet gentemot företagare och att förenkla och effektivisera kontakten med kommunen. Det handlar om utbildning och informationsinsatser i syfte att uppnå ökad service och det handlar om att strategiskt arbeta med näringslivsfrågor för att kunna leverera ett gott företagsklimat. Arbetet för ett bättre näringslivsklimat kommer att intensifieras och vi kommer att vidta kraftiga åtgärder under kommande år, bland annat genom aktiviteter och utåtriktad verksamhet samt en nära dialog med kommunens företagare. Utöver detta kommer kommunens skyltprogram att revideras i syfte att underlätta för företag att nå sina kunder.

Alliansen vill underlätta för internationella, små och medelstora företag att etablera sig i kommunen och en del av detta handlar om att öppna upp för fler aktörer inom byggprojekten i kommunen. Ytterligare en del handlar om att förtydliga kommunens upphandlingsprocesser och i större omfattning möjliggöra för mindre företag att kunna vara med i upphandlingsprocessen och kunna säkerställa att kommunen blir en bättre och mer effektiv beställare. Vi vill även säkerställa att kommunen i samband med upphandling ställer krav på social hållbarhet.

 

Utanförskap går att bryta

Järfälla ska vara en bra och attraktiv kommun att bo och verka i. Alltför många människor befinner sig idag i utanförskap och detta utanförskap måste brytas.

Känslan av att inte kunna påverka sin livssituation gällande jobb, utbildning, kontakt med myndigheter och andra människor måste vi komma till rätta med. Såväl bidrags- beroende som utanförskap går att bryta. En kombination av krav, förväntan och stöd ska därför fortsatt vara vägledande i Järfällas arbete för integration och mot utanförskap.

Alla som kan jobba ska ha ett jobb att gå till. Arbetslösheten i kommunen måste minska. Jobb är nyckeln till att bli en del av samhället och det svenska språket är absolut nödvändigt för en lyckad integration. Vi kan konstatera att de som står längst ifrån arbetsmarknaden är nyanlända kvinnor. Vi kommer därför vidta åtgärder för att stärka deras chanser att komma in på arbetsmarknaden och säkerställa att kommunens arbetsmarknadsinsatser fördelas jämställt. Validering, yrkesutbildningar och studie- och yrkesvägledning är också viktiga för att skapa bättre förutsättningar för att snabbt ta sig ut på arbetsmarknaden.
Inom ramen för arbetet med att förbättra integrationen kommer också mer resurser att läggas på svenska för invandrare (SFI) för en mer kvalitativ utbildning exempel- vis genom att öka antalet lärarledda lektionstimmar. Samtidigt ställs högre krav på att elever gör framsteg med syfte att fler på kortare tid ska klara de uppställda språkkraven.

Alliansen kommer under mandatperioden att arbeta för att förstärka arbetslinjen i Järfälla så att fler Järfällabor ges chansen att stå på egna ben och forma sin egen fram- tid. Särskilt viktigt i detta arbete är att stärka drivkrafterna till arbete och företagande så att allt fler kommer i självförsörjning.

För att minska bidragsberoendet och få fler Järfällabor i arbete så behöver vi vara redo att ställa krav. Vi avsätter därför resurser för att personer som uppbär försörjningsstöd ska kunna ha en sysselsättning som motsvarar heltid. Det är också en vik- tig signal till Järfällas unga att se föräldrar och andra vuxna gå upp på morgonen och gå till arbetet. Det är inte minst en viktig del i arbetet med att minska utanförskapet i Järfälla. Ungdomar som saknar utbildning eller arbete ska tidigt få hjälp och stöd med förebyggande insatser för att undvika att hamna i utanförskap. Därför skjuter vi till extra resurser, för att stärka socialförvaltningens förebyggande arbete.

Bidragsfusk och andra felaktiga utbetalningar från välfärdsystemet kostar samhället miljarder kronor varje år. Att fuska med bidrag och lura till sig en del av de resurser som är avsatta för de kommuninvånare som är i behov av hjälp, exempelvis inom äldreomsorgen, är en stöld från vår gemensamma välfärd och utarmar den kommunala ekonomin. Dessutom skadar bidragsfusk tilltron till det generella välfärdssystemet. Bidragsfusk kommer aldrig accepteras i Järfälla och det är med anledning av detta som vi satsar resurser för att motverka bidragsfusk.

Samhället måste finnas där för de barn och unga som riskerar att hamna på fel bana i livet. När missbruk, frånvaro från skolan och oroliga hemförhållanden drabbar barn och unga så måste samhället göra tidiga insatser. Tidigt förebyggande insatser är sär- skilt avgörande för barn som riskerar att hamna i utanförskap, därför arbetar vi i ett nära samarbete mellan barn- och ungdomsförvaltningen och socialförvaltningen. Vi vill arbeta ännu tydligare med krav om anmälningsplikt om frånvaro från skolan till socialtjänsten gällande elever med hög frånvaro och misstänkta missförhållanden för att skyndsamt kunna vidta åtgärder som att till exempel göra hembesök.

Utöver detta kommer vi att arbeta aktivt för att våra utsatta områden ska omklassificeras i enighet med kommunens Handlingsplan för områden med socioekonomiska utmaningar i Järfälla och inte längre finnas med på någon av polisens listor över ut- satta områden. Kommunen ska därför arbeta tillsammans med polisen och Järfällahus (JHAB) för att förhindra kriminell verksamhet i området. Kameror kan användas som ett komplement i kampen mot gängkriminalitet och därför kommer kommunen även att ansöka om tillstånd för trygghetskameror i våra utsatta områden.

En förskola och skola i Järfälla där kunskap, trygghet och utveckling står i fokus.

Järfällas skolor och elever är en högt prioriterad fråga under mandatperioden 2018- 2022. Stort fokus ligger på att höja kvalitén och förbättra förutsättningarna för skolorna och dess personal att arbeta med skolans kärnverksamhet. Kunskap, trygghet, studiero och utveckling ska prägla Järfällas skolor.

En väl finansierad verksamhet är en förutsättning för att Järfälla ska kunna erbjuda elever bästa möjliga utbildning. Därför höjer Alliansen elevpengen även i denna budget.

Under mandatperioden har det blivit särskilt tydligt att kommunens högstadium under tidigare år haft en elevpeng som legat för lågt. I denna budget kommer elev- pengen fördelas mellan de olika årskurserna för att bättre motsvara de behov som finns.

Genom att Alliansen fortsätter att höja elevpengen istället för att genomföra riktade satsningar ges kommunens skolor och dess skolledningar bättre förutsättningar att ar- beta med sina mål utefter lokala behov och förutsättningar.

Uppförandet av högstadiet på Barkarbystadens andra grundskola, Ålstaskolan, tidigareläggs för att fler barn och unga i Barkarbystaden ska få en modern skola nära hem- met. Skolan är en F-9 skola som även kommer vara anpassad för barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Ålstaskolan är ett viktigt bidrag till hela kommunens skolorganisation.

Ett viktigt steg i Alliansens arbete för att skapa en trygg skola med fokus på lärande är att verkställa införandet av ett elev- och föräldrakontrakt som upprättas tillsammans med skolan. Syftet med kontraktet är att öka studiero, trygghet och kunskaps- mål samt tydliggöra ansvarsområden för respektive parter. Kontraktet gäller för kommunala aktörer samt privata aktörer som väljer att delta.

Elevers närvaro i skolan är en förutsättning för god utbildning och lärande. Ett sam- arbete mellan skolor, socialförvaltning, barn- och ungdomsförvaltning, kompetens- förvaltning och Järfällas elevhälsa införs för att öka närvaron bland de elever som idag har hög frånvaro.

Förskoleelevernas utemiljö är en viktig del av förskolan. Järfälla växer snabbt och ett stort antal förskolor behöver byggas de kommande åren för att motsvara efterfrågan. Det är viktigt att hänsyn tas till storleken på friytan redan under ett tidigt skede i pla- neringen. Därför genomförs en revidering av ”Lekvärdesfaktor för förskolegårdar i Järfälla” i syfte att möjliggöra större förskolegårdar på de nya förskolor som byggs i Järfälla. Storleken ska ligga närmre de rekommendationer som idag finns på friytorna.

Elever i Järfällas skolor ska varje dag känna sig motiverade att gå till skolan och veta att de kommer lära sig något nytt. Arbetet mot att uppfylla målen ska vara menings- fullt och stödet för att utvecklas ska finnas oavsett förutsättningar. Elever i behov av att lära sig i mindre grupper eller med extra stöd av lärare ska kunna erbjudas detta. De elever som snabbt uppfyller målen i skolan ska kunna utvecklas genom att få möjlighet att studera ämnen på en högre nivå än nuvarande årskurs. Motivation och engagemang är viktiga delar för att eleven ska känna att de utvecklas under samtliga årskurser.

Järfällas skolor ska också bli mer attraktiva genom att olika profiler skapas på skolorna som till exempel idrottsklasser och utveckling av ute- och lärandemiljön. Som en följd av detta vill också Alliansen se en mer särpräglad karaktär för skolornas ute- miljöer.

Ett målmedvetet arbete med att minska matsvinnet vid samtliga för- och grundskolor i Järfälla genomförs i syfte att minska miljöpåverkan, transporter och för att bättre kunna nyttja den budget som skolorna använder för livsmedelsinköp.

Ett tryggt Järfälla

Ett attraktivt Järfälla är ett tryggt Järfälla. Vi vill att Järfälla ska vara en lugn och trygg kommun där alla människor ska kunna känna sig trygga när de rör sig i kommunen oavsett plats och tid på dygnet. Buskage, nedskräpning, klotter och bristfällig belysning gör att människor upplever otrygghet och detta måste stävjas och förebyggas.

Ett av Alliansens viktigaste fokusområden för mandatperioden är att arbeta för ökad trygghet. Vi har därför tagit fram ett 77-punktsprogram för ökad trygghet med tyd- liga och konkreta åtgärder. Kommunens första trygghetskameror kopplade direkt till polisen har precis kommit på plats och arbetet med klottersanering förstärks. Allian- sen fortsätter även de kommunala insatserna för att upprätthålla lag och ordning med bland annat ordningsvakter och väktare. Den kommunala krisberedskapen har under året stärkts med exempelvis beredskapslager med skyddsmaterial och under kommande år fortsätter arbetet med ytterligare utveckling av kommunens krisberedskap.

Det förebyggande arbetet med att förhindra riskbeteende och kriminalitet behöver både på kort och lång sikt i samarbete med bland annat polis, nattvandrare, fältassistenter, civilsamhället och våra skolor.

Ett hållbart Järfälla som växer med kvalitet

Att Järfälla växer och utvecklas är i grunden positivt. Utgångspunkten när det kom- mer till byggnation ska vara att Järfälla ska vara en trygg kommun med god tillgång till utbildning, omsorg, kultur, fritid och andra verksamheter som gör att människor trivs i en kommun. När Järfälla växer ska det ske i en variation av villor, radhus och parhus och i form av lägenheter i olika upplåtelseformer som bostadsrätter, hyresrätter och äganderätter. Det finns en ökad efterfrågan på småhus och villatomter i Järfälla för att komplettera övrigt bostadsbyggande. Därför kommer fler planuppdrag ar- betas fram i syfte att möjliggöra för fler att bo i småhus och villor i Järfälla. Det är även viktigt att Järfällas nybyggda hus ska kännetecknas av en fin gestaltning med ett tilltalande estetiskt uttryck präglat av variation och kvalitet. Vi kommer därför även under året att ta fram en kommunövergripande arkitekturpolicy.

Byggnation och boende i Järfälla ska vara miljömässigt hållbart och därför vill vi att det ska ställas höga miljö- och energikrav vid nybyggnation. Vi vill också möjliggöra för att fler trähus byggs i Järfälla för att minska resursåtgången. Vi måste även tyd- liggöra arbetet med social hållbarhet i stadsbyggnadsprocessen, exploateringen av Järfälla ska ske med hänsyn till befintlig bebyggelse och i en takt som kommunens ekonomi klarar av. Genom att ta hänsyn till livscykelperspektivet vid nybyggnation blir Barkarbystaden ett stadsutvecklingsområde med fokus på miljö och hållbarhet.

Genom ny teknik, innovation och nya arbetsmetoder ska Järfälla utveckla välfärden och därmed skapa mervärde för Järfällaborna. Kommunen ska leda utvecklingen mot det fossilfria Järfälla genom att utveckla nya energikällor och verka för infrastruktur för elbilar. Resurser finns nu avsatta för att möjliggöra elektrifiering av Järfälla. En ytterligare uppgift är att påskynda digitaliseringen i kommunen. En förutsättning för att Järfälla ska kunna fortsätta växa till en attraktiv kommun är att trafiksituationen i hela kommunen ses över. Framkomligheten behöver förbättras för att minska köbildning, förbättra trafikflöden, minska bullernivån och antalet luftpartiklar. Under 2019 genomförde Alliansen en helhetsöversyn över trafiken i hela kommunen och åtgärder kommer att genomföras i enlighet med denna plan under de kommande åren. Det är insatser som krävs på kort sikt men även åtgärder som krävs på lite längre sikt allt eftersom kommunen växer och vi blir allt fler Järfällabor.

Att på ett snabbt och effektivt sätt kunna ta sig till och från kommunen med bil, kollektivtrafik eller cykel ska vara en självklarhet. Vi behöver ha en välfungerande kollektivtrafik och genom nära samarbete med exempelvis Region Stockholm och/eller privata företag så kan vi hitta nya och innovativa lösningar i en snabbt växande kom- mun, vilket samtidigt minskar utsläppen från köande bilar och ger Järfällaborna mer tid till annat.

Utöver detta stärks infrastrukturen för cyklister så att det blir enklare för de som vill välja bort bilen och ta sig fram på ett grönare och hälsosammare sätt. Samhället är i konstant förändring med stora utmaningar inom miljö och klimat.

Järfälla ska vara en långsiktigt hållbar kommun och vi ska skapa goda förutsättningar för invånare, verksamheter och företag att göra enkla och smarta val beträffande miljön och social hållbarhet. Utskottet för miljö och social hållbarhet ska därför fortsatt samordna och säkerställa genomförandet av Järfälla kommuns miljöplan och ut- veckla denna att bli en hållbarhetsplan i enlighet med Agenda 2030.

Järfälla är en grön kommun där en tredjedel av kommunen består av naturskyddad mark. Vi vill ytterligare förstärka den ekologiska mångfalden i våra naturreservat och grönområden. Järfälla ska ligga i framkant i klimatarbetet och kommunen ska göra sin del för att uppnå visionen om en giftfri vardag för alla. Biologisk mångfald och samspelet i olika typer av ekosystem är av grundläggande betydelse för människans liv på jorden. Vi vill ta ansvar för de globala miljöfrågorna såväl som våra lokala na- turvärden.

Kommunens mark och vattendrag ska vara av god kvalité. Därför har Alliansen av- satt extra resurser för att snabbare implementera en rad åtgärder i arbetet med att rena dagvattnet inom Bällstaåns avrinningsområden.

Vi utsätts varje dag för olika ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön. I kläder, inredning och leksaker – överallt omkring oss finns kemiska ämnen som kan vara farliga för oss. Barn är extra känsliga för de många kemikalier som finns runtomkring oss i vår inne- och utemiljö och vi vill också minska användningen av plaster i kommunen. Alliansen har kommit långt i arbetet med att minska skadliga kemikalier i förskolebarnens lekmiljöer och detta är någonting vi kommer att fortsätta att arbeta med. Vi vill att de produkter som upphandlas av kommunen ska vara giftfria.

Ett omhändertagande Järfälla

För oss är det självklart att Järfälla ska vara till för alla. De äldre utgör en viktig del av samhället och här ska alla kunna skapa en meningsfull vardag och leva ett aktivt liv oavsett ålder. Hög kvalitet på den sociala omsorgen är viktig för att öka trygg- heten, minska utanförskapet och ge människor i behov av stöd den hjälp som behövs.

Järfälla ska vara en seniorvänlig kommun och där omsorgen om våra äldre är en pri- oriterad kärnverksamhet. När behovet uppstått så har seniora Järfällabor alltid kunnat räkna med en god omsorg. Nu har världen och Järfälla drabbats av en pandemi och trots en väl fungerande omsorg så ser vi att det finns förbättringsmöjligheter inom området.

Pandemin har visat att äldreomsorgen behöver prioriteras. Vi har under året påbörjat ett arbete med att stärka sjukvårdskompetensen och omvårdnadskompetensen. Det arbetet kommer att fortsätta under 2021. En viktig del i att äldre kan förbli friska längre är att de får mat som är näringsrik. Den mat som kommunen serverar ska vara god och näringsrik, så att våra äldre ser fram emot måltiderna.

Järfälla har under flera år legat i framkant när det gäller användning av välfärdsteknologi för våra äldre. Utbyte till digitala lås i hemtjänsten ska fortsätta i hela kommunen, liksom inköp av utrustning för digitala trygghetskameror. De äldre som önskar ska ha möjlighet att beställa matlådor digitalt och anställda inom hemtjänsten erbjudas ett digitalt utbildningspaket för att säkerställa funktionen. Uppkoppling med Wi- Fi ska installeras i alla bostäder på äldreboenden i Järfälla.

Samhället måste alltid finnas där för de som behöver det mest. Där behoven är som störst ska kommunen finnas till som stöd. Människor med funktionshinder har rätt att få utvecklas med trygghet och glädje. Vi kommer att fortsätta att arbeta utifrån indi- videns behov i centrum för att varje brukare ska få utvecklas utifrån sina förutsättningar och ha rätt till en värdig sysselsättning. Vårdboendena ska alltid präglas av valfrihet och kvalitet.

 

Ett inkluderande Järfälla

Samhället ska fånga upp dem som riskerar att hamna i, eller redan har hamnat i ett, utanförskap så att de återigen kan stå på egna ben. Det är viktigt att både arbeta med förebyggande åtgärder och finnas där när det verkligen behövs. Socialtjänstens arbete ska bygga på beprövade metoder och evidensbaserad forskning så att åtgärderna vi genomför ger resultat. Järfällas barn och unga ska utöver en god utbildning ha en me- ningsfull fritid. Inget barn i Järfälla ska växa upp och välja en kriminell livsstil eller hamna på fel bana i livet. Kriminella gäng ska motarbetas och positiva alternativ ska kunna erbjudas. Detta kommer alltid att vara Alliansens ambition och målsättning. Därför kommer vi under 2021 att starta en satsning där varje barn och ungdom kom- mer att erbjudas en fritidscheck. Checken kan användas för fritidsaktiviteter inom Järfällas föreningsliv. Vår förhoppning är att kunna se en positiv effekt på ungas hälsa tillsammans med en förbättrad integration som ett resultat av denna satsning.

Alliansen har ambitionen att intensifiera samarbetet med kommunens föreningsliv. Vi kommer även att ställa krav på demokrati, inkludering, jämställdhet och alla människors lika värde för alla föreningar som vill samarbeta med oss för att säkerställa målet om social hållbart Järfälla.

I ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) kan kommunen samarbeta med ideell verksamhet i ett mellanting mellan föreningsbidrag och upphandling av tjänster.
Under året kommer vi att utarbeta riktlinjer för IOP-avtal mellan Järfälla kommun och olika företrädare för ideell sektor och föreningslivet. Det ger nya möjligheter att ta tillvara civilsamhällets kunskap och engagemang och göra vårt Järfälla till en ännu bättre kommun.

Samhället måste finnas där för de barn och unga som riskerar att hamna på fel bana i livet. När missbruk, frånvaro från skolan och oroliga hemförhållanden drabbar barn och unga så måste samhället göra tidigare insatser. Kommunen ska arbeta med evidensbaserade metoder som leder till att barn, unga och vuxna som är i behov av sociala insatser får stöd, i och utanför hemmet, som gör faktisk skillnad för den enskilde.

Järfällas barn och unga ska utöver en god utbildning ha en meningsfull fritid. Fritids- gårdar är särskilt viktiga för kommunens ungdomar inte minst i förebyggande syfte istället för att de samlas på gator och torg där de riskerar att fara illa så erbjuds de verksamhet och andra positiva alternativ. Fritidsgårdarnas verksamheter ska därmed vara främjande samt fungera förebyggande.

Fritidsgårdarna samverkar för att ge Järfällas barn och unga goda förutsättningar att växa upp och bli trygga vuxna. God kontakt med vuxna, tillgång till studie- och yrkesvägledare, arbetsförmedling och bemanningsföretag ska vara en viktig del i kon- takten med unga vuxna.

Kultur ska vara tillgänglig för alla, stora som små och barn som vuxna. Ett omfat- tande och rikt kultur- och föreningsliv är viktigt för Järfällas invånare och skapar en tillvaro av trygghet och trivsel. Järfälla har idag ett utbyggt kulturliv som uppskattas av invånarna vilket också ska utvecklas. Vi vill att fler ska kunna njuta av Järfällas natur, därför är målsättningen att under året inleda ett arbete med att tydliggöra och lyfta viktiga naturupplevelser och kulturella platser i kommunen. Tyvärr har dock rå- dande pandemi inneburit att många Järfällabor inte har kunnat ta del av kommunens kulturutbud. Därför satsar vi nu på digitala lösningar för att fler ska kunna ta del av vårt kulturliv på distans i olika former. Det är särskilt viktigt under pandemin när framförallt många äldre sitter hemma i ensamhet utan en god tillgång till social sam- varo.