På kommunstyrelsens sammanträde den 5 november sa Alliansen nej till byggandet av 400 bostäder vid Dackevägen i Jakobsberg. Orsakerna till detta beslut är flera men Alliansen anser att det saknats ett helhetsgrepp kring utvecklingen av Söderhöjden.

Enligt förslaget skulle ca 400 bostäder byggas i ca 20 st nya flervåningshus i den nedre delen av Dackevägen som ansluter mot Folkungavägen. Man bör dock inte se detta byggprojekt som enbart ett enda byggprojekt. Man måste också ta hänsyn till vilka andra projekt som planeras i närområdet för att få en bättre bild av vad detta skulle innebära.

I närområdet finns det byggplaner även i Engelbrektsområdet, något som Liberalerna har protesterat emot. Där har förslaget varit att ca 11 nya byggnader upp emot 10 våningar ska förtäta det befintliga området. Det finns även planer på att bygga en genomfartsgatan mellan Folkungavägen och Viksjöleden genom detta område.

På platsen där sjukhuset idag ligger har det funnits planer på att sälja marken och bygga även där. Med största sannolikhet skulle även detta vara flervåningshus upp emot 10 våningar. Denna plats ligger även den mitt emot Dackevägen.

På parkeringen i Jakobsbergs centrum, mellan själva centrumgallerian och Jakobsbergs sjukhus finns det även där planer på att uppföra ett flertal höghus. Likaså på andra sidan Folkungavägen vid Maria kyrka, detta projekt har redan påbörjats.

Stort höghusområde i centrala Jakobsberg

Sammantaget skulle alltså detta förslag tillsammans med en rad andra byggförslag skapa ett enda stort höghusområde från Sångvägen/Aspnäsvägen till de bortre delarna av Vasavägen/Snapphanevägen och åt andra hållet ända ner till Söderdalen/gymnasiet. Större delen av Jakobsbergs centrala delar skulle därmed byggas ihop till ett enda gemensamt höghusområde med väldigt lite natur.

Det finns också ett problem ur natursynpunkt och det är att större delen av det område som byggplanerna för Dackevägen idag består av träd och naturområden. I Engelbrektsområdet har man räknat med att ca 60 % av träden kommer tas bort och att just borttagandet av denna natur är en av de största konsekvenserna för de boende i området. Tillsammans med projektet vid Dackevägen skulle därmed stora områden av natur försvinna i centrala Jakobsberg.

Alliansen anser att det saknas ett helhetsgrepp dels kring Söderhöjdens framtid men också kring stadsbyggnaden i Jakobsberg. Detta är några av de anledningar som gör att Liberalerna valde att säga nej till dessa byggplaner. Alliansen är dock fortfarande positiva till STB men dock måste en bättre plats hittas för detta.

Källor samt bild:

Kommunstyrelsens handlingar 5/11 2018

Markanvisningsavtal i ärendet