Se alla
jarfalla skolor

Budget för Järfälla 2021

Ett starkt Järfälla i en orolig tid

Idag släpps Alliansens förslag till budget för 2021 i Järfälla kommun. Budgetarbetet har försenats fem månader med anledning av den pågående pandemin och budgeten tar självklart också hänsyn till de stora ekonomiska utmaningar som kommunen ställs inför med anledning av detta. Fokus för budgeten är att stärka kommunens kärnverksamhet med ordning och reda i ekonomin, stärkt skola, stärkt äldreomsorg och extra satsningar för att få fler järfällabor att gå från bidrag till arbete. Ytterst handlar det om att ta ett långsiktigt ekonomiskt ansvar.

För 2020 ser Järfälla ut att göra ett stort överskott i verksamheterna. Efter att bland annat ha gynnats av olika ekonomiska stimulansåtgärder för 2021 avtar dessa och det kommer att bli ett extremt tufft år för den kommunala ekonomin. Budgeten innehåller trots detta ett planerat överskott på 10 miljoner kronor. Ett genomgående effektiviseringsarbete görs för att frigöra resurser i kommunens verksamheter, bland genom utveckling av digitalisering.

– Att arbeta fram en långsiktigt ansvarsfull budget i det här läget, mitt under en rådande pandemi, är något av det mest utmanande jag har gjort. Budgeten innebär satsningar på de verksamheter som ligger närmast medborgarna så som skola och omsorg. Sammantaget är jag är mycket glad över att vi kan presentera en budget i balans med ett planerat överskott, säger Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

Järfällas skolor har under de senaste åren fått stora budgettillskott efter att ha haft låga tillskott under fyra år av socialdemokratiskt styre. Barn- och ungdomsnämnden får i år ett tillskott på drygt 70 miljoner där 16 av dessa ska gå till en höjd elevpeng. Dessutom tidigareläggs byggnationen av högstadiet vid Ålstaskolan i Barkarbystaden vilket säkrar en god tillgång av skolplatser i Järfällas mest expansiva kommundel.

– Vi fortsätter att satsa på Järfällas unga, Järfällas skolor ska vara en plats där alla får chansen att utvecklas och nå sin fulla potential. I denna budget prioriterar vi att höja elevpengen för högstadiet med 3% för att nå upp i nivå med jämförbara kommuner, säger Nikoletta Jozsa (L), kommunalråd och ordförande i Barn – och ungdomsnämnden.

Pandemin har under året orsakat stora påfrestningar på äldreomsorgen. Verksamheterna har klarat det grundläggande uppdraget, men Alliansen väljer att satsa på att stärka verksamheten ytterligare. Äldrenämnden får en utökad ram med cirka 17,8 miljoner, som kan läggas till de ökade generella statsbidragsintäkterna om 26 miljoner.

– Det här är en bra budget för Järfällas äldre, som gör att äldrenämnden kommer ha stora möjligheter att utveckla verksamheten och höja kvalitén genom bland annat vidareutbildningar. Jag är också glad att vi nu investerar ytterligare i välfärdsteknologi som digitala inköp av mat samt att wi-fi installeras på alla våra äldreboenden, säger Lennart Nilsson (KD), kommunalråd och ordförande i Äldrenämnden.

Under året har arbetslösheten ökat kraftigt i pandemins spår. Därför föreslår Alliansen stärkta åtgärder för att få fler i arbete. Detta gäller inte minst de som står längst ifrån arbetsmarknaden exempelvis nyanlända kvinnor. En av de viktigaste åtgärderna i Alliansens budget för att få fler i arbete är grundläggande kunskaper i svenska, därför gör vi en extra satsning på SFI och ett utökat antal extratjänster.

– Arbetslösheten och en dåligt fungerande integration är några av våra stora samhällsutmaningar just nu. Därför är jag glad att vi stärker våra medborgares möjligheter att lämna bidragsberoende och att ta sig ut på arbetsmarknaden. Fler i arbete är den viktigaste integrationsåtgärden som samhället kan erbjuda, säger Aphram Melki (C), kommunalråd och ordförande i utskottet för miljö och socialhållbarhet.

Kombinerat med detta arbete föreslår också budgeten satsningar på att motverka bidragsfusk, för att ytterligare stärka drivkrafterna att gå från bidrag till arbete. Dessutom stärks det förebyggande arbetet i kommunen ytterligare.

– Bidragsfusk tar resurser från annat viktigt arbete inom kommunen, det kan vi aldrig acceptera och jag är därför glad att vi genomför den här satsningen. Kan vi på detta sätt stoppa och motverka bidragsfusk tror jag att kommunen på sikt kommer att kunna stärka annat viktigt arbete inom socialförvaltningen så att de som verkligen är i behov av hjälp ska få största möjliga stöd, säger Dan Engstrand (M), kommunalråd och ordförande i Socialnämnden.