Se alla

Äldrevård

Trygg ålderdom med värdighet.

Vi vill att alla årsrika Järfällabor ska kunna leva ett tryggt, innehållsrikt och värdigt liv.

TRYGG ÅLDERDOM MED VÄRDIGHET

Generösare biståndsbedömning och omorganisation av hemtjänsten
Hemtjänsten präglas idag alltför stor utsträckning av tidspress och stress. Genom en förenklad och mer generös biståndsbedömning kan vi utöka möjligheten till hemtjänst och därmed höja livskvaliteten för de äldre samtidigt som vi förbättrar arbetsmiljön för personalen.

Satsning på språkutbildning i hemtjänsten och språkkrav vid nyanställningar
För kvaliteten och tryggheten i hemtjänsten är det avgörande att personalen och de äldre förstår varandra. Därför vill vi erbjuda befintlig personal med bristfälliga språkkunskaper språkutbildning och ställa språkkrav vid nyanställningar. Det är också viktigt att tillvarata personalens språkkunskaper i andra språk än svenska så att de bättre än idag kan matchas med äldre som inte har svenska som modersmål.

Kontinuitetsbonus i hemtjänsten
För många äldre med hemtjänst är det viktigt att känna sig trygg med den personal som kommer och går i ens hem. Dagens hemtjänst har en hög personalomsättning vilket gör det svårt för de äldre att hinna lära känna personalen innan den byts ut. Vi vill därför att Järfälla inför en kontinuitetsbonus inom hemtjänsten till de verksamheter som lyckas med att uppnå en hög kontinuitet och låg personalomsättning. 

Fler aktiviteter för äldre för att motverka ofrivillig ensamhet
Ofrivillig ensamhet är ett stort problem för många äldre. Vi vill ge riktade bidrag till föreningslivet att ordna aktiviteter för äldre. Vi vill också att alla kommundelar ska ha en träffpunkt för äldre.

Småskaliga och naturnära äldreboenden
Småskaliga äldreboenden skapar större möjligheter till trygghet och trivsel för de äldre. Det är också viktigt att äldreboenden har en attraktiv utemiljö med möjlighet till naturupplevelser.

Medicinskt ansvarig läkare för våra särskilda boenden
Pandemin har visat på ett ökat behov av hög medicinsk kompetens i vården av de äldre. Därför vill vi i samarbete med regionen tillsätta en medicinskt ansvarig läkare för kommunens särskilda boenden. Vi vill också att den avancerade sjukvården i hemmet (ASIH) byggs ut.

Trygghetsboende i Järfälla
Det behövs ett trygghetsboende i Järfälla. Det är boendeform för äldre som är för friska för särskilt boende men som vill ha mer trygghet och social samvaro än vad de kan få i sitt nuvarande hem.

Näringsriktig och välsmakande mat
Näringsriktig mat är viktigt för de äldres hälsa och välbefinnande. Men idag är det ett problem att många äldre inte äter den mat som erbjuds. Därför vill vi se ett ökat fokus på att maten även ska falla de äldre i smaken.

Relaterade artiklar