Se alla

Alliansplattform 2018-2022 i Järfälla kommun

Alliansplattform för Järfälla 2018-2022

Om Alliansplattformen

Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Centerpartiet, i denna text benämnda
Alliansen, har kommit överens om att bilda ett sammanhållet styre i Järfälla
kommunfullmäktige.
Alliansen kommer under mandatperioden 2018-2022 med utgångspunkt i respektive
partiers handlingsprogram och valmanifest att styra kommunen såsom anges i
Alliansplattformen.
Vår målsättning är att under mandatperioden föra breda politiska samtal för att hitta
långsiktiga lösningar. I det skede som Järfälla kommun befinner sig i så ser vi gärna att
pragmatiska lösningar eftersöks brett för att skapa ett så bra framtida Järfälla som
möjligt för alla Järfällabor.
Järfälla har stora möjligheter. Kommunen har ett bra geografiskt läge med goda
kommunikationer och närhet till natur, handelsområden och Stockholm. Med en hög
ambition att utveckla Järfälla till en attraktiv kommun med en stark skattekraft i relation
till andra kommuner i Stockholms län ska Alliansen ta ansvar för den gemensamma
ekonomin och erbjuda en hög kvalitet i den kommunala servicen.
Nya ekonomiska åtaganden bör finansieras genom avgifter eller omprioriteringar. Om
ekonomiskt utrymme finns kommer vi att sänka skatten. Målsättningen är ett skattetryck
som ligger i nivå med länsgenomsnittet.
Fokusområden under den kommande mandatperioden kommer att handla om att öka
tryggheten, höja kunskapsresultaten och arbetsron i våra förskolor och skolor, sänka
byggtakten för att säkerställa kvalitativ och hållbar byggnation, säkerställa god och hög
kvalitet inom äldreomsorg och hemtjänst och bryta det sociala utanförskapet genom att
få fler Järfällabor i arbete.

Ett Järfälla för alla

Järfälla ska vara en plats för alla. I Järfälla ska välfärden bygga på hög kvalitet och att
samhället finns där som ett skyddsnät när det behövs. Inga barn ska lämna skolan utan
fullgoda kunskaper att ta sig vidare i livet mot utbildning eller jobb och alla äldre som är i
behov av hemtjänst eller äldreboendeplats ska snabbt kunna få det stöd och den
service som behövs.
Med en hög kvalitet och valfrihet inom våra förskolor och skolor så bygger vi grunden
för ett starkt och inkluderande Järfälla. Ett Järfälla där alla får ta plats och synas och en
plats som är tillgänglig för alla. Personer med funktionsvariationer eller utmaningar ska
självklart ges samma möjligheter att ta del av såväl hög kvalitet och valfrihet som
tillgängliga utemiljöer.
Alla kommunens insatser ska präglas och genomsyras av hög kvalitet, service och
valfrihet. Vi ser därför att konkurrensneutralitet är en mycket viktig del i kommunens
åtagande gentemot Järfällaborna och de aktörer som bidrar till vår gemensamma
välfärd.

En förskola och skola med kunskapsfokus

Allt börjar i skolan. Vi vill att Järfälla ska vara en plats fylld av möjligheter och det är i
förskolan och skolan vi säkerställer att alla barn och unga ges lika möjligheter till vidare
studier och jobb. Förskolan och skolan har som främsta uppgift att ge alla elever den
kunskap och de verktyg de behöver för att nå sina mål. Valfrihet och noggrann
kvalitetsuppföljning i förskolan och skolan är viktiga verktyg för att höja kvalitén och för
att elever tillsammans med sina föräldrar ska kunna påverka.
Under mandatperioden kommer skolan att vara det ekonomiskt mest prioriterade
området. Elevpengen behöver höjas till en nivå motsvarande närliggande
norrortskommuner och satsningar behövs på en stärkt elevhälsovård.
I Järfällas förskolor och skolor ska kunskap, arbetsro och ordning och reda vara i fokus.
Våra förskolor och skolor ska vara fria från mobbning och kränkande behandling. Att
kunna känna sig trygg i förskolan och skolan är en förutsättning för att ta till sin kunskap
och utvecklas. Precis som stödet till elever med svårigheter behöver ökas så behövs
stärkta insatser för särbegåvade barn så att även de kan nå sin fulla potential. Skolorna
måste bli bättre på att redan i tidig ålder identifiera problem och, i kontakt med hemmet,
erbjuda det stöd som behövs för att alla elever ska klara målen.
Bl.a. genom att öka antalet behöriga lärare och förskollärare höjer vi kvaliteten på
undervisningen. Vi ska även ge lärarna ytterligare stöd för att upprätthålla ordning och
reda. Lärarnas huvuduppgift är undervisning och Järfällas elever behöver mer tid med
sina lärare. Därför vill vi bl.a. se lärarassistenter som ett komplement i klassrummet.
Studie- och yrkesvägledning är en viktig del av skolgången och vi vill se en utvecklad
och mer centraliserad studie- och yrkesvägledning som i större utsträckning möjliggör
kollegialt samarbete och erfarenhetsutbyte mellan våra studie- och yrkesvägledare. Vi
vill också säkerställa att studie- och yrkesvägledning blir en naturlig del av
undervisningen i Järfällas skolor i lägre åldrar än vad som sker idag.

Vi vill att fler elever fullföljer sin gymnasieutbildning med godkända betyg. Genom
införandet av ett uppföljningskansli för Järfällas gymnasieelever så kan man så tidigt
som möjligt sätta in insatser vid behov och minska antalet avhopp från gymnasieskolan.
Det är viktigt att förskolor och skolor byggs ut i takt med ökad efterfrågan. Genom
förbättrat underhåll av kommunens lokaler och investeringar i inom- och utomhusmiljöer
skapas attraktiva studiemiljöer. I Järfälla ska vi verka för en mångfald av förskolor och
skolor, såväl kommunala som fristående med olika profiler och inriktningar. Därför är det
viktigt att samtliga förskolor och skolor i Järfälla också ges konkurrensneutrala
förutsättningar.

Ordning i ekonomin

Med ambitionen att utveckla Järfälla till en mer attraktiv kommun med en stark
skattekraft i relation till andra kommuner i Stockholms län ska Alliansen i Järfälla ta
ansvar för den gemensamma ekonomin och erbjuda en hög kvalitet i den kommunala
servicen.
Järfällabornas pengar ska hanteras med respekt och ansvar. Varje utgift ska inte bara
vägas mot andra sätt att spendera, utan också mot vad en vanlig Järfällafamilj skulle
kunna ha använt pengarna till för att underlätta vardagen.
Vi ska ha en god ekonomisk hushållning med överskott och fokusera på höjd kvalitet i
kärnverksamheterna. Satsningar på välfärd ska ske genom reformer för Järfällabornas
bästa och nya ekonomiska åtaganden bör finansieras genom avgifter eller
omprioriteringar. Vår ambition är att skapa utrymme för att sänka skatten.

Ett tryggt Järfälla

Ett attraktivt Järfälla är ett tryggt Järfälla. Alla människor ska kunna känna sig trygga när
de rör sig i Järfälla oavsett plats och tid på dygnet. Vi vill att Järfälla ska vara en lugn
och trygg kommun.
I några av våra områden som polisen och kommunen anser vara otrygga ser vi att det
behövs bl.a. förebyggande åtgärder såsom trygghetskameror och bättre belysning. Vi
vill även se kommunala insatser för att upprätthålla lag och ordning i Järfälla. Vi har en
utpräglad ambition om att de som begår brott också ska åka fast. Det ska vara svårt att
begå brott i Järfälla.
Vi ska också arbeta för ökad trygghet genom snyggare och fräschare utemiljöer med
mer effektiv klottersanering, förbättrad renhållning och satsningar på underhåll av
kommunens fastigheter och vägar. Mörka utemiljöer ska få bättre belysning och mörka
buskage ska tas bort. En viktig del i arbetet med våra utemiljöer handlar också om
tillgänglighet. Att kunna ta sig runt i kommunen på ett tryggt och säkert sätt ska vara lika
självklart för alla, även om du har någon form av funktionsvariation.
Det förebyggande arbetet ska ske på kort och lång sikt i samarbete med bl.a. polis,
nattvandrare, fältassistenter, civilsamhället och våra skolor. Grannsamverkan har också en stor betydelse för det brottsförebyggande arbetet och kommunen ska aktivt stötta
detta arbete.

Ett Järfälla utan utanförskap

Järfälla är en bra kommun att leva och bo i, men bra kan bli ännu bättre. Alltför många
människor befinner sig idag i utanförskap och detta utanförskap måste brytas.
Upplevelsen att inte kunna påverka sin livssituation gällande jobb, utbildning, kontakt
med myndigheter och andra människor är några av de saker vi måste komma till rätta
med.
Vi är övertygade om att både bidragsberoende och utanförskap går att bryta. Främst
handlar det om att ge människor verktyg för att skapa sin egen framtid. En kombination
av krav, förväntan och stöd ska vara vägledande i Järfällas arbete för integration och
mot utanförskap. Jobb är nyckeln till att bli en del av samhället och att behärska det
svenska språket är absolut nödvändigt för de allra flesta. Genom att uppmuntra
företagande, bygga ut svenskundervisningen och samhällsorienteringen, erbjuda
arbetspraktik för nyanlända, inkludera entreprenörsutbildning inom
svenskundervisningen och ställa krav på motprestationer kan drömmar bli verklighet.
Samtidigt som varje människa ska erbjudas stöd vid behov så ska också krav ställas på
varje individ att göra sig anställningsbar. Genom ett nära samarbete med näringslivet så
vill vi skapa förutsättningar för fler arbetstillfällen i olika former och göra det första steget
in på arbetsmarknaden lite enklare.
Integration handlar också om att motverka hedersrelaterat våld och förtryck då det
tyvärr är alltför vanligt i Järfälla. Vi behöver kartlägga förtrycket så att omfattningen blir
tydlig. Likaså behövs informationsinsatser om bl.a. jämställdhet för nyanlända, men
även i skolorna, om flickors och pojkars skyldigheter och rättigheter. Ingen i Järfälla ska
behöva leva under förtryckande former och därför vill vi att kommunen ska ha en
funktion som bl.a. arbetar med att säkerställa att personal som arbetar med våra barn
och ungdomar utbildas i att upptäcka och motverka hedersrelaterat våld och förtryck.

Ett Järfälla som växer med kvalitet

Att Järfälla växer och utvecklas är i grunden positivt. Alliansen i Järfälla är dock enig om
byggtakten i Järfälla behöver sänkas. Vår viktigaste uppgift är att bygga ett attraktivt och
trivsamt Järfälla och då måste vi bygga långsiktigt, kvalitativt och hållbart. Samtidigt
som nybyggnation sker måste befintliga områden tas om hand på ett ansvarsfullt sätt
och befintliga Järfällabors önskemål tas hänsyn till i större omfattning än vad som sker
idag.
I kommunen gäller respekt för områdens karaktär och uppskattade miljöer ska bevaras.
När nya bostadsområden byggs och områden förtätas är det viktigt att vi i dessa
områden även bevarar gröna ytor och erbjuder närhet till park och natur. Vi ser också
att Mälarpromenaden bör tillgängliggöras ytterligare för att ge så många som möjligt
möjligheten att njuta Järfällas rika natur och miljö.

Alliansen i Järfälla är enig i att antalet bostäder i tunnelbaneavtalet gäller men en
översyn och utvärdering av avtalet ska göras med målsättningen att revidera tidplan och
influensområde.
Vi behöver arbeta fram och fastställa tydliga principer kring byggnationen med fokus på
trygghet, livsmiljö och varierade bostäder. I Järfälla ska det vara möjligt att göra
bostadskarriär. Framtidens Järfälla byggs med blandad bebyggelse med lägenheter,
villor och radhus och olika upplåtelseformer som exempelvis bostadsrätter, hyresrätter,
äganderätter. När vi bygger så bygger vi ett långsiktigt, attraktivt Järfälla med tilltalande
bostäder, både ur estetiskt hänseende och ur miljöhänseende, exempelvis
kommunikations- eller sjönära.
Vi behöver öka tryggheten och på olika sätt höja kvalitén för boende i utsatta områden.
Vi vill se ett helhetsgrepp med målsättningen att det i Järfälla inte längre ska finnas
något område som anses som utsatt.

Ett Järfälla att åldras i

För oss är det självklart att Järfälla ska vara till för alla. Här ska äldre ses som en
tillgång och här ska alla kunna skapa en meningsfull vardag och leva ett aktivt liv
oavsett ålder. En hög kvalitet på den sociala omsorgen är viktig för att öka tryggheten,
minska utanförskapet och ge människor i behov av stöd den hjälp som behövs.
Att uppmuntra och skapa förutsättningar för våra äldre till socialt umgänge och fysisk
aktivitet bidrar inte bara till att människor mår bra för stunden, de mår också bra högre
upp i åldrarna. Vi behöver satsa på särskilda insatser för minskad ensamhet
tillsammans med civilsamhället och pensionärsorganisationerna.
Det ska vara enkelt att få hjälp och stöd när det behövs. Äldreboenden och omsorg ska
präglas av valfrihet, hög kvalitet och ett värdigt bemötande. Kvalitativ vård och omsorg
ska vara lättillgänglig för den som är i behov av stöd och service. Vi tycker att det är
positivt att många är med och driver äldreomsorg för Järfällaborna. För att säkerställa
högsta möjliga kvalitet är det viktigt med tydlig utvärdering och löpande uppföljning.
För de äldre som är i behov av vård ska vi erbjuda många olika lösningar. Att kunna
välja att bo hemma med en välfungerande hemtjänst är för oss lika självklart som att
ges möjligheten att själv välja äldreboende, oavsett om det handlar om kommunala eller
privata alternativ.
För att säkerställa att äldre som är i behov av hemtjänst i så stor utsträckning som
möjligt får besök av samma personal så vill vi satsa på en kontinuitetsbonus.
Valfrihet för äldre ska även gälla bostäder. Detta ökar antalet aktörer och skapar en
större valfrihet för de äldre. Kommunen ska ha god framförhållning när det kommer till
planering av olika typer av senior- och äldreboenden. Vi ska också ta hjälp av och
möjliggöra nya innovationer som utvecklar hemtjänsten och äldreomsorgen till det
bättre.

Järfälla kommun behöver satsa på att möta de äldres behov med snabb och tillgänglig
service. Effektiv och väl utförd handläggning skapar en större trygghet för våra äldre
som är i behov av stöd.
God mat och trivsamma måltider är viktiga för alla. Matens betydelse minskar inte med
åldern, snarare tvärtom. Därför ska maten som serveras på äldreboenden och i
hemtjänsten vara av hög kvalité.

Ett Järfälla med företagsklimat i toppklass

Företag och företagare i Järfälla är viktiga grundpelare i vår kommun. Det är genom
företag som nya jobb och idéer växer fram. Regelbundna möten mellan politiker,
tjänstemän, lokala företagsföreträdare och organisationer är ett sätt att bygga samsyn
kring vad som krävs för fortsatt tillväxt. Som företagare i Järfälla ska man vara trygg
med att såväl politiker som tjänstemän uppskattar och förstår företagarnas villkor.
I Järfälla finns idag ungefär 6 000 företag som tillsammans bidrar med flera miljoner i
skatt som hjälper till att finansiera den gemensamma välfärden. Det är viktigt att de kan
lägga sin tid och energi på att driva företag och utvecklas och att de inte behöver lägga
onödig tid på kommunal byråkrati. Därför ska vi skapa bättre villkor för lokalt
företagande.
En grundläggande förutsättning för ett attraktivt företagsklimat är att vi verkar för
underlättande och stöd för nyetablering och utveckling av verksamheter. Det handlar
om att ha ett tydligt serviceperspektiv och minimera onödig byråkrati. Handläggning av
alla ärenden ska vara snabb och korrekt med förutsägbar tillämpning av lagar och
regler.
Oavsett vilken frågeställning det handlar om så ska kommunens företagare ha en tydlig
väg in för att snabbt och effektivt kunna lotsas rätt i kommunens organisation. Effektiv
behandling av ärenden kan gälla alltifrån handläggningstiden för bygglov till svar på
frågor som företagaren är i behov av. Tydliga mål med löften om att tillståndsärenden
ska hanteras inom en viss tid gör Järfälla kommuns ansvar gentemot företagen tydligt
och visar på en vilja till service och dialog. Bra bemötande, hög tillgänglighet och god
service ska vara självklart.
Vi vill också att det i kommunala beslut görs en företagskonsekvensanalys för att
säkerställa att företagarperspektivet alltid vägs in. En förståelse för, och
konskevensanalys gentemot, kommunens företagare är en del i grunden för att skapa
en arbetsmarknad som kommer alla Järfällabor till del och det är på det sättet vi bygger
ett starkt Järfälla för framtiden där det inte finns utrymme för utanförskap.

Miljö- och klimatfokus i Järfälla

Miljö- och hållbarhetsarbetet är en viktig del i Järfällas attraktionskraft, både på kort och
på lång sikt. Med närhet till Mälaren, stora naturområden och Stockholms innerstad har
vi ett fantastiskt läge som måste värnas och utvecklas. Genom att skydda Mälaren, våra
vattendrag och våra naturreservat tar vi vara på de värden som gör Järfälla attraktivt,
både för oss och för de som kommer att leva efter oss.

Det ska vara lätt att göra rätt i Järfälla och bristen på information ska aldrig vara det
som gör att människor avstår ifrån det klimatsmarta. Eftersom kommunen har stor
påverkan när det kommer till omställningen till ett miljösmart, hållbart och giftfritt
samhälle så bör Järfälla kommun under mandatperioden stärka sin position i miljö- och
klimatarbetet. Med innovation och ny teknik kommer också nya möjligheter.
Maten som serveras i kommunens förskolor och skolor och på våra äldreboenden har
stor betydelse för elevernas och våra äldres resultat och hälsa. Vi vill därför uppmuntra
till lösningar som ökar andelen mat som lagas lokalt på våra förskolor och skolor och
boenden och som minskar matsvinn.
I linje med en önskan om att minska invånarnas miljöpåverkan och inte minst utsläpp av
koldioxid satsar vi på infrastruktur för cykeltrafik för att förenkla för de som bl.a. väljer att
cykelpendla till jobb och skola. Vid nybyggnation kan klimatsmarta val premieras liksom
modeller för underlättande för andra färdsätt än den egna bilen kan eftersökas. Det kan
handla om bilpooler eller laddinfrastruktur för elbilar. Likaså ska vi satsa på tätt
byggande i anslutning till spårbunden kollektivtrafik.

Kultur- och fritidskommunen Järfälla

Närheten till vatten, grönska och stad gör att Järfälla har ett stort utbud av kultur- och
fritidsaktiviteter. Det är värdefulla tillgångar som vi ska ta tillvara och utveckla och som
ger viktig näring till kommunens invånare och formar bilden som andra har av Järfälla.
Föreningslivet bidrar till fysisk och kulturell aktivitet. Det erbjuder också en social
samvaro, som får människor att utvecklas. Särskilt viktigt är att bra verksamhet finns för
unga då mycket annat konkurrerar om deras intresse. Genom att vara delaktig i
föreningslivet skapas erfarenheter, kontakter och kunskap vilket är nyttigt såväl i dag
som genom hela livet. Idrottsföreningar bidrar dessutom till att undvika ett ökat
stillasittande.
Järfällas rika föreningsliv ska ges goda förutsättningar att driva sina verksamheter på
bästa sätt. För detta krävs både nya lokaler och att vi tar hand om de vi redan har. I så
stor utsträckning som möjligt ska kommunens lokaler vara tillgängliga för Järfällas
föreningar när de inte används för annan verksamhet.
Vid fördelning av resurser ska ett jämställdhetsperspektiv särskilt beaktas och
likabehandling mellan föreningar ska ske. Inte minst när medel beviljas i form av
föreningsstöd. En del i detta är att ta fram en policy för att säkerställa att föreningar
likabehandlas och en annan är en tydlig uppföljning av samtliga föreningsbidrag.
Ytterligare en del är införandet av ett pengsystem för ungdomars kultur- och
fritidsverksamhet i form av en fritidscheck.
Fritidsgårdar ska erbjuda Järfällas ungdomar ett brett utbud av aktiviteter och vara en
miljö där man bemöter varandra med respekt. Dessa platser är också en viktig bas i
arbetet med föräldraengagemang, till exempel som startpunkt för nattvandringar under
helgerna.

Kulturverksamheter och bibliotek är kärnan i Järfällas kulturliv. Vi vill ta bort kön till
kulturskolan genom att införa en kulturpeng så att fler får möjlighet att ta del av
kulturaktiviteter. Biblioteken fyller en viktig funktion som informationsspridare och
mötesplats. Öppettiderna ska vara generösa och styras i första hand av besökarnas
önskemål, bland annat genom den lyckade satsningen meröppet.
I Järfälla ska det finnas goda möjligheter för spontanidrott i alla åldrar, för att stimulera
motion som bidrar till ökad folkhälsa. För att få fram fler och större fritidsanläggningar
vill vi göra det möjligt med sponsring av bland annat lyktstolpar, utegym och bänkar.
Utomhusmiljöer ska planeras för att skapa möten över generationsgränserna.