Se alla
Utsatta områden i Sverige

Utsatta områden i Sverige

I Sverige finns det idag ett 60-tal områden som faller under begreppet Utsatta områden. Själva begreppet är indelat i tre olika nivåer från utsatt område till riskområde till Särskilt utsatt område. I Sveriges 60 utsatta områden bor idag närmare 600.000 personer och områdena finns utspridda från Malmö till Borlänge i Dalarna.

Mellan 2017 och 2019 minskade antalet utsatta områden i Sverige från 60 till 61 då Smedby i Upplands-Väsby samt Hageby i Norrköping försvann från listan.

Utsatta områden i Stockholm

I Stockholm finns det idag 25 utsatta områden varav ca 6 stycken klassas som Särskilt utsatta, 4 anses vara riskområden samt 15 områden i Stockholm klassas som utsatta områden enligt polisen.

Stockholms utsatta områden finns norr, söder och väster om Stockholm. I Stockholms östra delar, Värmdö, Lidingö och Nacka finns inga utsatta områden.

Vad är ett utsatt område?

2015 införde Polisen begreppet Utsatt områden för att beskriva områden som har en låg socioekonomisk status där lokalsamhället utsätts för kriminell påverkan. Man har valt att dela upp begreppet i tre olika områden från utsatt område till riskområde och till sist Särskilt utsatt område. Det finns ett antal punkter som avgör i vilken klass ett område placeras.

Mer detaljerat hur Polisen definierar dessa områden går att läsa om här

Utsatta områden

Ett utsatt område i Sverige har ofta en låg socioekonomisk status där kriminella påverkar samhället i området genom narkotikahandel och annan brottslighet så som hot och våld samt om missnöje mot samhället

Riskområden

Riskområden är ett steg upp från utsatta områden där man bedömer att området riskerar att bli särskilt utsatt om inte åtgärder sätts in.

Särskilt utsatta områden

Högst upp finns det som kallas för särskilt utsatt område. I Sverige fanns det 2019 hela 22 områden med denna klassificering. Det som känneteckna dessa områden är att polisen har svårt att genomföra sitt arbete, det råder parallella samhällsstrukturer, segregation, många kriminella mm. 

Hur vill Liberalerna arbeta för att få bort de utsatta områdena?

Liberalerna är fast beslutna om att antalet utsatta områden i Sverige ska vara borta till 2030. Det innebär att det krävs ett stort arbete på flera olika fronter för att vända den utveckling vi ser idag. Det kommer krävas en rad olika insatser från kommun, polis och regering för att arbetet ska gå framåt. Liberalerna har pekat ut ett antal punkter som särskilt viktiga i detta arbete.

  • Jobb i utsatta områden
  • Skolor i utsatta områden
  • Trygghet i utsatta områden
  • Fler synliga poliser

Liberalerna har tagit ett krafttag i frågan om utsatta områden för att vända på utvecklingen. Under 2019 och 2020 arbetade man fram dokumentet Förortslyftet som förklarar vad som Liberalerna anser krävs för att dessa områden ska kunna tas bort från listan. Är du intresserad av detta bör du läsa dokumentet Förortslyftet

Sysselsättning för boende i utsatta områden

Sveriges utsatta områden anses också ha en lägre socioekonomisk status jämfört med resten av Sverige. I begreppet ingår flera olika saker men en viktig del är utbildningsnivån bland de boende i området.

Att ha en lägre utbildningsnivå, tex att man gått gymnasiet men inte högskola, eller att ha gått högstadiet men inte i gymnasiet gör att det är svårare att komma in på arbetsmarknaden där konkurrensens om jobben är stor.

Samtidigt som konkurrensen om jobben ökar är det idag svårt och dyrt att anställa personal för mindre företag. Detta behöver förändras. Det måste bli billigare att anställa personal och lättare. Genom att göra det enklare och billigare att anställa personal ökar också möjligheterna för boendet i utsatta områden att komma in på arbetsmarknaden och därmed ta sina första steg till en ny karriär eller en egen försörjning.

Arbetslösheten i utsatta områden är ofta dubbelt så hög som i andra områden samtidigt som socialbidragen dvs försörjningsstödet, är 3 gånger så hög som i resten av Sverige.

Att barn ser föräldrar som inte har en egen försörjning eller ett arbete att gå till kan bli en ond spiral där man inte ser det som nödvändigt att utbilda sig och skaffa ett arbete.

Skolor i utsatta områden

Att gå i skolan, lära sig att räkna och läsa och att lära sig om samhället är en viktig grund för en bra start i livet. Att kunna gå ut årskurs 9 med godkända betyg och gymnasiebehörighet ökar snabbt möjligheterna till en gymnasieutbildning och ett arbete. För en del väntar högre studier på högskolor och universitet.

Tyvärr är det idag vanligt att elever som bor i utsatta områden inte når gymnasiebehörighet efter avslutad grundskola. Det är dubbelt så många elever som inte når gymnasiebehörighet som i andra delar av landat. Det innebär att dessa unga kommer få väldigt svårt att komma ut på arbetsmarknaden och en egen försörjning.

Av de som kommer in på gymnasiet är det dessvärre också dubbelt så många som inte tar examen jämfört med andra. Det innebär naturligtvis inte att alla har svårt med skolan men behovet av stöd och hjälp kan vara större.

Vad som behovs för att vända utvecklingen skiljer sig åt från olika kommuner och områden men det finns många goda exempel från olika kommuner där meritvärden ökar och fler elever kommer in på gymnasiet.

Lärare i utsatta områden

Vi har många skickliga lärare i Sverige och det absolut bästa lärarna behöver också arbeta i de områden där behovet är som störst. Man har på olika platser försök med flera olika metoder för att öka andelen behöriga lärare i utsatta områden. På vissa platser har man valt ett erbjuda en högre lön, man har också försökt utbilda lärare till Förste lärare https://jarfalla.liberalerna.se/hur-blir-man-forstelarare/ men det kan också handla om ökad lärartäthet, fler lektioner i svenska eller matematik osv. Från kommunens sida är det viktigt att ge skolor i utsatta områden rätt ekonomiska och personella förutsättningar för att lyckas med sitt arbete.

För att utveckla arbetet har Liberalerna också föreslagit särskilda karriärtjänster för lärare.

För att utveckla skolorna i de utsatta områdena har Liberalerna tagit fram ett antal punkter i det som kallas för Förortslyftet. Man har bland annat pekat ut följande som en del i arbetet.

Språkförskola

Barn till nyanlända ska erbjudas minst 15 timmar i veckan på en språkförskola. En förskola där språket står i fokus för att barn redan i en tidig ska få en bra grund i svenska språket vilket underlättar skolgången i framtiden.

Ökat samarbete mellan skola och vårdnadshavare

Skolor bör införa ett förväntansdokument som ska signeras av vårdnadshavarna där det bland annat framkommer vilka regler som finns i skolan och vad som förväntas av elever, lärare och föräldrar. I Järfälla har man arbetat fram detta förväntansdokument som planeras att införas i hela kommunen under 2021.

Ökad trygghet – inga andra än elever och personal i skolan

Ett problem som många skolor har är att obehöriga personer, det kan vara vuxna eller elever från andra skolor tar sig in i skolan och stör skolgången för de andra eleverna. Liberalerna vill öka det yttre skyddet av skolorna så att detta förhindras.

Slopa elevers medbestämmande kring ordningsregler

I skolorna gäller ett anta ordningsregler som ska följas. Eleverna ska involveras i dessa men inte i framtagandet av ordningsreglerna för skolan. Det ska utformas av skolledningen.

Läs mer om vad Liberalerna vill göra för att förbättra arbetet i skolor i utsatta områden

Fler synliga poliser

Polisen är en viktig del i arbetet i utsatta områden. Liberalerna anser att det behövs fler synliga poliser som kan arbeta förebyggande i dessa områden. Liberalerna har de senaste åren drivit på för att fler poliser ska utbildas och anställas i Sveriges. Det är däremot en process som tar tid. Därför kan vi inte vänta med den här typen av satsningar.

Trygghet i utsatta områden

Trygghet handlar inte bara om att det finns flera synliga poliser i utsatta områden. Det handlar också om att hus inte ska förfalla, att tvätta undan klotter, renovera skadegörelse och annat som kan upplevas som otryggt. Därför är det viktigt att kommun, fastighetsbolag, polis och inblandade förvaltningar arbetar tillsammans med att åtgärda brister.

Det kan också handla om att de aktuella områdena inte enbart ska ha en boendeform. Därför är det viktigt att det finns hyresrätter, bostadsrätter, äganderätter och småhus, som tex radhus, om det går att bygga till i dessa områden. På vissa platser kan ombildningar från hyresrätter till bostadsrätter vara en del av arbetet.

Framförallt är det viktigt att man som invånare känner att man har möjlighet att göra en bostadskarriär. Man ska kunna bo kvar i samma område om man vill. Man kanske vill gå från en enrumslägenhet till en tvårumslägenhet. En del vill kanske köpa sin första bostadsrätt eller vill köpa en större.

Utsatta områden i Järfälla

I Järfälla finns det idag två områden som klassas som utsatta områden av Polisen. Det är dels Termovägen i Kallhäll och dels Sångvägen i Jakobsberg.

Polis och kommun har gjort flera insatser för att vända utvecklingen i Järfälla. Bland annat arbetar man med det så kallade 77-punktsprogrammet  för att öka tryggheten, minska utanförskapet och minska brottsligheten. Det handlar också om att man arbetar övergripande för att förbättra områdena inom trygghet, skola, kultur, fritid och sysselsättning.

 

Texten uppdateras