Den 31 december är i dagsläget gokartbanan och Järfälla Motorklubbs sista dag på Sollentuna häradsallmännings mark i norra Järfälla, efter att häradsallmänning sagt upp Järfälla Motorklubb. Om klubben tvingas flytta så innebär det att en välfungerande och populär ungdomsverksamhet står utan förutsättningar att bedriva verksamhet.

Det finns fortfarande många oklarheter kring bakgrunden för uppsägning och läget mellan olika aktörer verkar låst. För att skapa förutsättningar för ungdomsverksamheten att fortsätta krävs därför att vi kan hitta nya lösningar, Järfälla kommun kan erbjuda de nya lösningarna.

I vår mening behöver vi hitta en långsiktig lösning för att även motorsport ska kunna vara ett fritidsintresse för regionens unga. Barn och ungas fritidsintressen och föreningslivet är trygghet, inkludering och utveckling för många. Men anläggningar är dyra för de flesta sporter. I Järfälla ha vi enighet kring att satsa på sporter som simning, fotboll och ridsport – nu behövs även enighet kring motorsporten.

Nu behöver vi skapa tid för alla inblandade parter att undersöka förutsättningar för att långsiktigt säkra verksamheten. För att skapa ett tidsmässigt utrymme föreslår vi att Sollentuna Häradsallmänning och Järfälla kommun skriver ett ettårigt hyresavtal på marken där Järfälla kommun kan agera andrahandsuthyrare till Järfälla MotorKlubb. Den utökade tiden ska användas till att undersöka möjligheter och oklarheter för alla inblandande parter

  1. Regionalt åtagande

Kan Järfälla kommun tillsammans med Stockholmsidrotten hitta en lösning där fler kommuner bidrar för att skapa förutsättningar för verksamheten? Tisdagen den 21 november skickade Stockholmsidrotten, som är Riksidrottsförbundets distriktsorganisation i Stockholms län, ett brev till de nio kommuner som har ungdomar aktiva i verksamheten. Man föreslår där att regionen bör hitta en lösning för en gemensam finansiering för att säkra denna idrottsverksamhet liksom regionen gjort för andra idrotter, till exempel för friidrott i Sollentuna.

2. Kommunalt ägande

Kan Järfälla kommun komma överens med Sollentuna Häradsallmänning om att köpa marken? Ett fortsatt ägande av gokartanläggningen genom en häradsallmänning ter sig inte skapa de bästa långsiktiga förutsättningarna. Dessutom verkar det skapa otydligheter relativt eventuella andra samhällsintressen samt riskerna för mindre önskvärd verksamhet på marken

3. Sollentuna Häradsallmännings möjligheter

Finns det förutsättningar för alternativa hyresintäkter för Sollentuna Häradsallmänning? Enligt uppgifter från Sollentuna Häradsallmänning så är skälet till uppsägning att man ser att det finns möjlighet till högre avkastning genom att hyra ut marken till annan verksamhet. Samtidigt finns stora oklarheter kring vilka möjligheter som kan tillåtas genom bygglov. För Sollentuna Häradsallmänning finns därmed tydliga osäkerheter kring vilken period man eventuellt kan stå helt utan intäkter samt vilka möjligheter som faktiskt finns för annan verksamhet.

4. Förutsättningar att stärka den gröna kilen med fortsatt verksamhet

Vilka insatser behövs för att skapa tillfredsställande förutsättningar för djur och natur? Området ligger precis bredvid Rotebroleden som i sig är en tydlig barriär för djur och natur. Frågan har också lyfts kring att det kan behövas väldigt stora investeringar i det fall att marken helt skulle återställas till naturmark. Samtidigt saknas svar på om kringliggande natur är otillräcklig för att säkra ett spridningssamband samt ifall bättre förutsättningar krävs om det finns andra insatser att göra.

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi att:

  1. Kommundirektören får i uppdrag att omgående uppvakta Sollentuna Häradsallmänning, liksom de två övriga stora ägarna Sollentuna kommun och Stockholms stad, för att få till stånd ett ettårigt hyresavtal med Sollentuna Häradsallmänning. Hyresavtalet ska innehålla utrymme för Järfälla kommun att hyra vidare marken till Järfälla Motorklubb under det kommande året.
  2. Kommundirektören får i uppdrag att, tillsammas med Sollentuna Häradsallmänning, ta fram prisförslag i enlighet med beslutspunkt 1.
  3. Järfälla kommuns ägarombud i Sollentuna Häradsallmänning får i uppdrag att i styrelsen initiera frågan om att under ett år hyra ut aktuell mark till Järfälla kommun med möjlighet för Järfälla kommun att vidareuthyra marken till Järfälla Motorklubb.
  4. Kommundirektören får i uppdrag att initiera en dialog med Järfälla Motorklubb, Stockholmsidrotten och de kommuner som idag har ungdomar aktiva i verksamheten angående former för en gemensam finansiering av anläggningen som ett regionalt åtagande.
  5. Kommundirektören får i uppdrag att till kommunstyrelsen återkomma med en utredning som beskriver eventuellt behov av förstärkningar av den gröna kilen vid en fortsatt verksamhet på det aktuella området samt eventuella kostnader i ett läge där man eventuellt gör om marken till naturmark.

 

 

Cecilia Löfgreen,                           Nikoletta Jozsa                               Lennart Nilsson
gruppledare (M)                            gruppledare (L)                              gruppledare (KD)