Se alla
Sankt byggtakt i Jarfalla

Utbyggnaden

Sänkt byggtakt i Järfälla - för invånarnas skull!

Utbyggnaden av Järfälla kommun går för fort vilket får negativa konsekvenser för hela kommunen. Sänkta försäljningspriser på kommunens mark i kombination med en bostadsmarknad som bromsar in riskerar att leda till skattehöjning och försämringar i välfärden. Liberalerna är enda parti som konsekvent menat att utbyggnaden av kommunen går för fort. Alla andra partier i Järfälla har under många år ställt sig bakom byggplaner som Liberalerna menat är en risk för kommunen och dess invånare.

Liberalerna vill bromsa den alltför snabba utbyggnad av Järfälla som nu sker.

-För elevernas skull. Den snabba utbyggnaden kräver fler 35 för- och grundskolor inom 10-15 år. Varje förskola/skola kostar 40-500 miljoner kronor att bygga. Järfälla behöver 35. Det krävs också mer personal. Något som redan idag saknas. Idag saknas många behöriga lärare i Järfälla, många lektioner ställs in pga lärarbrist och många elever kan inte börja gymnasiet.

-För trygghetens skull. Järfälla behöver idag ca 40 fler poliser, inom 10-15 år räknar man med att befolkningen har ökat från 78.000 till ca 120.000. När det redan är svårt att rekrytera poliser. Bromsa byggtakten och låt samhällsservicen komma ikapp.

-För naturens skull. I den bygghets som S, C och MP drivit på i Järfälla grönområde efter grönområde försvunnit. I Viksjö lyckades Liberalerna stoppa S, C och MP från att bygga höghus i Fastebolsskogen. I Engelbrektsområdet i Jakobsberg riskerar nu 40 % och samtliga skyddsvärda alléer att avverkas för att bygga 10 nya höghus. I Gamla Barkarby har en stenkross byggts och i Barkarby/Skälby försvinner naturområden för att bygga höghus. Järfällas grönområden ska bevaras och fortsätta vara en tillgång för barn, vuxna och äldre.

-För ekonomin. Utbyggnaden kostar kommunen enorma summor när infrastrukturen som vägar, skolor, samhällsservice osv ska byggas ut i kommunen. Just nu rear S, C och MP ut kommunens mark med hundratals miljoner. Efterfrågan på de dyra bostäderna minskar och kommunen får inte in varken skattepengar från de nyinflyttade eller rimliga markpriser för Järfällabornas mark som ska bekosta utbyggnaden. Järfällas utbyggnad håller inte i längden.

-För trafikens skull. Trafiksituationen i framförallt kommunens södra delar är ett resultat av en ogenomtänk utbyggnad. Mängder med byggarbetsplatser och nya bostäder har de senaste åren skapats, trots detta har inte vägnätet byggts ut eller anpassats för detta. Idag undviker många Barkarbystaden på grund av dessa stora trafikproblem och med Socialdemokraternas vilja om att bygga upp emot 30.000 fler bostäder (en fördubbling av hushållen i Järfälla). Innebär detta stora trafikproblem för hela kommunen. Det sakans idag tillräckliga på och avfarter till E18, den kommande Veddestabron som kostat hundratals miljoner utan att stå på plats kommer inte heller den ha på och avfarter till E18. Järfällaborna tvingas idag sitta i långa köer som kostar både invånare och företag tid och pengar. Samtidigt påverkas miljön av allt fler utsläpp.

 

Trots att bostadsmarknaden bromsar in och byggbolagen inte lyckas
sälja de bostäder som produceras fortsätter den S-ledda koalitionen de
alltför expansiva utbyggnadsplanerna för Järfälla. Bara i kommunens
södra delar vill man bygga över 22.000 bostäder på kort tid. I andra delar
av kommunen planeras det samtidigt för höghus i villaområden.

Man har uttryckt att Järfälla ska vara den kommun i Europa som expanderar
mest. En målsättning vi i Liberalerna inte delar. Kvalitét måste komma
före kvantitet. Dagens uppblåsta priser på bostadsmarknaden gör att
många inte har råd att köpa de bostäder som byggs. Liberalerna har i
över 15 års tid varnat för att en allt för snabb utbyggnad får negativa
konsekvenser för både Järfällaborna och bostadsmarknaden.

Utbyggnaden av kommunens infrastruktur finansieras genom de
intäkter kommunen får när byggbolagen köper mark i kommunen. När
bostadsmarknaden nu bromsar in har den S-ledda koalitionen i Järfälla
sänkt priserna på marken. Detta innebär att det inte längre går att
genomföra de investeringar som krävs med hjälp av markförsäljningar
utan kommunen tvingas istället låna pengar till höga räntekostnader.

Detta medför en risk för höjd kommunalskatt och försämrad kommunal
service för de som redan bor i kommunen. Just nu ökar kommunskulden
i Järfälla med 100 miljoner kronor i månaden och inom kort beräknas
skulden uppgå till 2,9 miljarder kronor. Pengar som istället hade kunnat
läggas på skolor, äldre, vårdpersonal, fler behöriga lärare, kultursatsningar,
idrott, ökad trygghet och annan kommunal service.

Verksamheternas kvalitet riskeras. När kommunen växer behöver det
byggas nya förskolor, skolor, äldreboenden, vägar och annan infrastruktur
för de nya invånarna. Det kommer behövas ca 35 nya förskolor och
skolor till alla de barnfamiljer som flyttar in i de nybyggda områdena. Till
dessa skolor behöver det anställas flera hundra nya lärare. Redan idag
har Järfälla svårt att rekrytera behöriga lärare till de
befintliga skolorna. Den snabba utbyggnaden riskerar att
bli mycket dyr och samtidigt leda till allt färre behöriga
lärare i våra skolor.

 

 1. Enorm låneskuld. Den höga byggtakten i kommunen finansieras
  genom att kommunen lånar upp miljardbelopp. Räntorna
  och amorteringarna på dessa lån kommer att innebära stora
  påfrestningar på kommunens ekonomi. Risken är stor för
  omfattande nedskärningar inom kommunal service och stora
  skattehöjningar. Liberalerna vill låta kommunen växa i en takt
  som inte riskerar att rasera kommunens ekonomi.
 2. Riskera inte kvaliteten i skolan. Om alla de planerade bostä-
  derna i Järfälla byggs måste det även byggas ca 35 nya föroch
  grundskolor i Järfälla. Redan idag tillhör Järfälla de
  kommuner i länet som har lägst andel behöriga lärare, många
  sjukskrivningar och många elever når inte gymnasiebehörighet.
  Liberalerna vill inte riskera att den snabba utbyggnaden
  sker till priset av försämrad kvalitet i Järfällas skolor.
 3. Mindre köer och fler parkeringsplatser. Redan idag är trafiksituationen
  svår i Järfälla med långa köer, få parkeringsplatser
  och dåligt utbyggd kollektivtrafik. De senaste åren har trafiksituationen
  försämrats allt mer på allt fler platser i kommunen.
  Nu byggs det i snabb takt ännu fler bostäder vilket
  kommer att försämra situationen ytterligare då för få parkeringar
  byggs. Liberalerna vill planera för fler parkeringsplatser,
  förbättrad trafiksituation och sänka byggtakten.
 4. Trygghet i bostadsområden. Många nya bostadsområden
  byggs med fokus på att få plats med så många lägenheter
  som möjligt. Utan föreningslokaler, kulturutbud, butiksverksamheter
  och kommunal service rör sig färre vuxna ute vilket
  leder till ökad otrygghet. Detta i kombination med osålda
  lägenheter bidrar till en otrygg miljö där kommunen riskerar
  att göra om misstagen från tiden då miljonprogramsområdena
  byggdes.

Relaterade artiklar