Se alla

Trygghet i Järfälla

Du som Järfällabo har rätt att känna dig trygg, oavsett i vilken del av Järfälla du bor och tid på dygnet. Trygghet är en grundläggande förutsättning för att du som individ ska känna dig fri. Ingen ska behöva avstå från en kvällspromenad utav rädsla för att bli utsatt för brott. Men tyvärr har utvecklingen under de senaste åren alltför ofta gått åt fel håll. Inget annat land i Europa har sett samma ökning av skjutningar, vilket även har drabbat Järfälla.

För att vända trenden behövs både brottsbekämpande och brottsförebyggande insatser. Vi måste arbeta för att skapa tryggare utemiljöer, samtidigt som vi stoppar nyrekryteringen till gängen och ge personer i gängmiljö en väg ut genom avhopparverksamhet.

Därför föreslår Liberalerna:

Kraftfulla åtgärder mot ungdomsbrottslighet
För att bryta den negativa trend vi sett de senaste åren med gängkriminalitet som kryper sig att lägre ner i åldrarna så behövs åtgärder omgående. Genom utökat samarbete mellan polis, socialtjänst och skolor kan insatser sättas in tidigare för att fånga upp ungdomar som riskerar att hamna på glid. Skolan spelar även en enormt viktig roll för att minska nyrekryteringen till gängen. Vi vet att ungdomar som går ut skolan med ofullständiga betyg löper mycket högre risk att vända sig till kriminalitet. Det är en av många anledningar att alltid kommer att prioritera skolan.

Fler kameror på offentlig plats
Kameraövervakning på offentlig plats har i många andra kommuner framgångsrikt för att minska otryggheten i utsatta områden. Därför vill vi att kommunen tar initiativ till att i samarbete med polisen sätta upp kameror på platser i kommunen som upplevs otrygga.

Fokus på arbete och egen försörjning
Långvarig arbetslöshet ökar risken att en individ begår brott eller återfaller i brottslighet. Därför är det viktigt att kommunen både skapar incitament och möjligheter till arbete. Huvudprincipen bör exempelvis vara att den som har försörjningsstöd ska också delta i en meningsfull sysselsättning såsom exempelvis praktik eller extratjänst med målsättningen att på så vis etablera fler på arbetsmarknaden och bryta utanförskapet.

Fler kommunala ordningsvakter
Det behövs fler kommunala ordningsvakter i Järfälla. Genom att ansöka hos Polisen om utökade så kallade LOV 3 områden kan kommunen förstärka tryggheten i kommunens utsatta områden. Kommunen ska också uppmuntra fler nattvandringar med föräldragrupper runt om i kommunen.

Avhopparverksamhet
Insatser för att stoppa nyrekryteringen till gäng är en viktig del i kampen mot kriminaliteten. Men för den som redan är involverad i brottslighet kan andra åtgärder krävas för att denne ska kunna återintegreras i samhället. Därför vill vi se ett närmare samarbete mellan kommun, polis och socialtjänst för att ge fler en andra chans.