Se alla
jarfalla skolor

Trygghet och studiero i skolan

Alla elever i Järfällas skolor ska kunna känna trygghet i skolan och få den studiero som behövs i ett klassrum för att klara uppgifterna och målen.

En förutsättning för att undervisningen ska fungera är att det är tyst och lugnt under lektionstid och att eleverna får arbetsro att arbeta med de uppgifter som ska genomföras. Många elever tillbringar mer tid i skolan än vuxna tillbringar på arbetsplatsen men med skillnaden att många arbetsplatser erbjuder en lugnare arbetsmiljö än vad skolan gör. En bra studiemiljö är grundläggande för att eleverna ska kunna nå målen och för att personalen ska få en bra arbetsmiljö. Idag uppger nästan 40 % av eleverna i åk 9 att de inte får studiero i skolan vilket gör det svårt att nå målen. En elev ska aldrig få svårt att koncentrera sig på en lektion eller nå målen på grund av en annan elevs beteende. Här har skolan ett ansvar att se till att regler följs för att kunna erbjuda en bra utbildning.
Föräldrar har ett ansvar för att deras barn kommer i tid till skolan, gör läxor och följer de lagar och regler som finns. Föräldrar som behöver stöd i detta ska erbjudas hjälp för att kunna vara en resurs för sina barn i deras lärande men också för att trygga skolmiljön för andra elever.

1. Tydliga regler som kan utvärderas

Skolans ordningsregler ska vara tydliga och enkla att förstå och vara förankrade hos elever, föräldrar och personal i skolan. Reglerna ska uppdateras för att möta de nya situationer som kan uppstå för att ständigt kunna erbjuda en trygg skolmiljö. Alla i skolan ska arbeta för att ordningsreglerna följs, inte se mellan fingrarna och snabbt vidta åtgärder om ordningsreglerna inte efterföljs. Ordningsreglerna och hur dessa följs ska utvärderas för att kunna förbättra skolmiljön.

2. Störande objekt ska avlägsnas

Utrustning som mobiltelefoner eller liknande som stör ordningen i klassrummet och tar bort fokus från elevens uppgift ska kunna avlägsnas från eleven under lektionstid. Detta förhållningssätt och åtgärder ska vara tydligt för eleven, föräldrar, lärare och skolledning.

3. Skärpta riktlinjer för studiero

Järfälla kommuns riktlinjer för vilken studiero och skolmiljö elever i Järfällas skolor kan förvänta sig ska stramas upp och tydliggöras. Alla elever har rätt till arbetsro oavsett skola och skolans egna ordningsregler ska ha grund i kommunens regler.

4. Tydliggör personalens rättigheter och möjligheter

Anställda i skolor i Järfälla ska utbildas i vilka rättigheter och skyldigheter de har för att upprätthålla en lugn skol- och arbetsmiljö med studiero och trygghet. Idag är det alltför vanligt att anställda i skolan inte vet vilka rättigheter och möjligheter som finns för att förbättra studie- och skolmiljön.

5. Nolltolerans mot våld och kränkningar

I Järfälla kommun ska det råda nolltolerans mot kränkningar, hot, ofredande, sexuellt tvång, våld, skadegörelse och annan brottslighet oavsett omfattning i skolan och oavsett om det sker mot elever eller anställda.
Elever som drabbas ska alltid erbjudas fullt stöd och aldrig känna att skolan inte bemöter dem med respekt eller tar dem på allvar.

6. Flytta elever som begår brott eller kränker andra elever, inte den utsatte.

En elev som begår brott i skolan eller utsätter andra elever för brottslighet eller kränkande behandling ska kunna flyttas på. Den elev som blivit utsatt ska aldrig behöva byta skola om de inte själva så önskar. Skolan ska erbjuda omfattande stöd för den elev som utsatts under skoltid. Elever som dömts för brott mot annan elev i skolan ska inte få gå kvar i samma skola.

7. Stöd för elever i kommunen

Elever som upplever att skolan och skolledning inte lyssnar på dem ska kunna vända sig direkt till kommunen för att framföra sina synpunkter och genom den vägen få hjälp.

8. Digitala kränkningar

Inom skolan blir tekniken allt mer vanlig och många elever använder idag teknik för att kommunicera med varandra under lektionstid i olika uppgifter. Skolan har en viktig uppgift att förebygga och förhindra att elever kränker och hotar andra elever när det sker inom ramen för skolarbetet eller genom läxor.

9. Skolan är inte en allmän plats

För-, grund- och gymnasieskolor i kommunen är inte en allmän plats och barn så små som 1 år vistas dagligen på dessa platser. Elever och vårdnadshavare ska kunna känna en trygghet att inga utomstående olovligen vistas i skolorna. Skolledningen ska därför kunna välja att helt eller delvis kunna låsa skolorna vid behov för att trygga miljön.

10. Trygghetsvandringar

Kommunens skolor ska genomföra trygghetsvandringar och dokumentera dessa med elever och personal för att upptäcka platser och situationer som upplevs som otrygga. Dessa synpunkter ska sedan skyndsamt åtgärdas för att skapa en tryggare skolmiljö.

11. Rena skolor varje dag

Skol- och arbetsmiljön för lärare och elever ska hållas ren och snygg under hela skoldagen. Skoltoaletterna ska städas så ofta det krävs för att alla elever ska känna att platsen är ren och fräsch. Skolgårdarna används dessvärre ofta under kvälls och nattetid som samlingsplats vilket orsakar skadegörelse och nedskräpning.
Utökad belysning, patrullering av trygghetsvakter och andra förebyggande åtgärder ska göras för att minska skadegörelse och nedskräpning på skolgårdarna. En kontroll av skolgårdarna ska göras innan varje skoldag inleds för att avlägsna glas, skräp och annat som kan skada elever och personal.

12. Satsning på elevhälsan

Elevers psykiska och fysiska hälsa är centralt för elevernas välmående och möjlighet att ta till sig utbildningen.
Järfällas skolor ska kunna erbjuda psykologer, kuratorer, skolsköterskor, skolläkare och specialpedagogisk kompetens för att alla elever ska må bra i och utanför skolan. Fler personer inom dessa yrken ska anställas och antalet timmar varje skola har tillgång till dessa ska ökas. Denna typ av förebyggande arbete är ovärderlig för framtiden och elever som behöver stöd kan upptäckas tidigare.