Se alla
Stadsbyggnad

Sänk byggtakten!

Under de senaste 10 åren har Järfälla exploderat av byggnation och då framför allt byggnation av höghus med många lägenheter. Vi har under innevarande mandatperiod sänkt byggtakten och minskat byggnationen, men det räcker inte – vi vill göra mer! Under nästa mandatperiod kommer vi arbeta för att sänka byggtakten ytterligare och fokus ska ligga på att  bygga mer villor och småhus.

SÄNKT BYGGTAKT OCH FLER SMÅHUS

Nybyggnation i varsam takt med hänsyn till befintlig bebyggelse
Järfälla är en grön kommun med flera stora naturreservat och välbevarade grönområden. Det är en karaktär som är viktig att bevara. Nybyggnation behöver ske på ett varsamt sätt med hänsyn till befintlig bebyggelse. Det är också viktigt att kommunen investerar i vägar och parkeringsmöjligheter för att komma tillrätta med de trafikproblem som präglar delar av kommunen.

Blandade boendeformer
Genom att bygga fler bostadsrätter och äganderätter i områden med hög andel hyresrätter kan vi erbjuda de som vill äga sin lägenhet ett alternativ i närområdet. En mer blandad bebyggelse är också ett sätt att öka tryggheten i områden som idag upplevs som otrygga.

Bygg bort trafikköerna
Trafiksituationen i Järfälla är mycket ansträngd med långa köer. Liberalerna vill att kommunen skyndsamt tar fram ett åtgärdsprogram för att komma tillrätta med de stora flaskhalsarna i rusningstrafiken, exempelvis på Viksjöleden. Det behöver även undersökas hur den södra kommundelen kan få bättre tillgång till E18 och på så vis avlasta Ekvägen.

Fler småhus i Järfälla
De senaste åren har Järfälla växt i hög takt med mycket ny höghusbebyggelse i bland annat Barkarbystaden. Den höga byggtakten har orsakat trafikproblem och störningar samtidigt som utbudet av småhus är mycket litet i kommunen, trots mycket stor efterfrågan. Därför vill vi sänka takten i nybyggnationen och fokusera på framförallt radhus, kedjehus och villor.

Jakobsbergs centrum behöver ett lyft
Jakobsbergs Centrum brottas med vikande kundunderlag och många butikslokaler står tomma. Genom ett målinriktat arbete tillsammans med centrumägaren för att fylla tomma kontors- och butikslokaler, förbättra utemiljön och erbjuda ett utökat serviceutbud kan vi höja attraktiviteten på centrumområdet. Kommunen kan också genom att samla kommunens verksamheter i Jakobsbergs centrum bidra till detta samtidigt som behovet av dyra externa lokaler minskar.

Ansvar för ekonomin
En växande kommun behöver också ta hänsyn till ekonomin. Järfälla har på grund av den snabba expansionen dragit på sig mycket stora skulder. En alltför snabb fortsatt expansion är ekonomiskt riskabel. Vi vill i stället lägga fokus framöver på att minska låneskulden.