Se alla
socialpolitik liberalerna

Sociala frågor och omsorg

Inom liberalismen står individen i centrum. Vi tror på individens egen förmåga att leva sitt liv med så lite inblandning av myndigheter som möjligt. Människor har förmågan att ta sina egna beslut och ta eget ansvar för sina liv och därmed också konsekvenserna av sitt handlande.

Varje person ska kunna leva så självständigt som möjligt. Kommunens stöd till de äldre bör i görligast mån formas efter individens önskemål. De äldre ska tillsammans med sina anhöriga ha makten över sin vardag. Verksamheten ska bedrivas så att man trots sitt vårdbehov och handikapp får ut något positivt av livet.

Dock hamnar människor ibland i situationer då man inte klarar sig själv och inte får hjälp av närstående för att lösa situationen. Enligt lagstiftningen kan man då ha rätt till bistånd i form av s k försörjningsstöd Sexuella trakasserier Järfällaeller annan hjälp. Kommunen arbetar även förebyggande och erbjuder stöd till de som riskerar att hamna i utanförskap. FN’s barnkonvention ska ligga till grund för det sociala arbetet