Se alla

Skola

Vi sätter skolan först!

Framtiden börjar i klassrummet. Alla barn och unga har rätt till en bra utbildning och därför fokuserar vi på kunskap och studiero i skolan i vår politik. Studiero är en grund för att kunna inhämta kunskap och kunskap ger våra barn och unga en stabil grund inför livet.

SKOLA MED FOKUS PÅ KUNSKAP OCH STUDIERO

Lugn och ro i alla klassrum
För att alla elever ska nå kunskapsmålen behöver det vara lugn och ro i klassrummet. Lärarna behöver tydliga befogenheter, bra utbildning i ledarskap, mer administrativt stöd av t.ex. lärarassistenter, och uppbackning av elevhälsoteam utanför klassrummet.

Idrott eller fysisk aktivitet varje dag för alla elever
Regelbunden fysisk aktivitet är viktigt för barns utveckling, hälsa och studieresultat. Men en genomsnittlig tioåring spenderar nästan nio timmar om dagen stillasittande och mindre än en femtedel av dagens skolbarn uppnår WHO:s rekommendationer om minst 60 minuters fysisk aktivitet per dag. Därför vill vi att Järfällas skolor inför daglig fysisk aktivitet under skoldagen, gärna i samverkan med civilsamhället.

Satsning på elevhälsa
Många elever upplever idag stress och psykisk ohälsa, särskilt unga flickor. Enligt skollagen ska alla elever ha tillgång till en skolkurator, elevcoach eller skolpsykolog, men i praktiken är det ofta lång kö till dessa. Därför vill vi förstärka elevhälsoenheten så att alla elever får det stöd de behöver.

Betygsliknande skriftliga omdömen från årskurs 4
Alltför många elever i dagens skola går ut grundskolan med ofullständiga betyg. Om vi ska vända den utvecklingen är en tydlig och tidig återkoppling om skolresultaten till både elever och föräldrar avgörande. Genom att elever och föräldrar tidigare än idag får en återkoppling på hur eleven ligger till blir det lättare för skolan att sätta in de stödinsatser som behövs för att de ska nå kunskapsmålen i grundskolan. Därför vill vi införa betygsliknande skriftliga omdömen från årskurs 4.

Satsning på språkcentrum/svenska som andraspråk
Goda kunskaper i svenska är nyckeln till arbete och delaktighet i samhället. Forskningen visar att en förstärkt undervisning i Svenska som andra språk även ger positiva effekter för elevernas prestationer i övriga ämnen. En förstärkt satsning på språkutbildning till dessa grupper är en viktig integrationsinsats.

Satsning på läromedel
Liberalerna vill satsa mer pengar på läromedel. Idag investerar Sverige minst i Norden på läromedel. 85 procent av lärarna svarar att de inte har möjlighet att köpa in de läromedel som behövs för att lyckas med sin undervisning.

Relaterade artiklar