Se alla

Utbildning i Järfälla

Ökad kvalité i Järfällas skolor går för utbyggnaden av kommunen

Den snabba utbyggnaden av kommunen tar inte hänsyn till antalet lärare det kommer krävas i framtiden. Lärarbristen är stor och med över 35 nya för- och grundskolor i Järfälla de kommande åren kommer det saknas ännu fler lärare. Detta är ett allvarligt hot mot elevernas utbildning och chanser på arbetsmarknaden i framtiden.

Liberalerna vill:

Vi vill

 1. Fortsätta arbetet med läsförståelse och matematik i de yngsta skolåldrarna
 2. Ha noggrann uppföljning av kunskapsnivån i alla åldrar
 3. Ge särskilt stöd till nyanlända elever för att ge dem bra förutsättningar i skolan
 4. Ha höga förväntningar på alla elever och erbjuda utmaningar också för högpresterande
 5. Erbjuda fler moderna språk och ämnesprofiler
 6. Anställa behöriga lärare i alla ämnen och årskurser
 7. Erbjuda attraktiva villkor för lärare i Järfälla
 8. Öka likvärdigheten i skolan genom extra resurser till skolor där behoven är särskilt stora
 9. Stimulera särskilt duktiga lärare att arbeta i skolor med låga kunskapsresultat
 10. Utveckla undervisningsmetoder och utnyttja modern IT-teknik som pedagogiskt hjälpmedel i större utsträckning
 11. Öka fritidshemmens stöd till barnens kunskapsutveckling och erbjuda läxhjälp
 12. Garantera trygghet och arbetsro i alla skolor genom aktivt arbete mot mobbning
 13. Fortsätta upprustningen av skollokaler och skolgårdar.
 14. Förse Barkarbyfältet med skolor för att möta behoven hos ett växande antal elever
 15. Erbjuda alla elever välutrustade och tillgängliga skolbibliotek
 16. Organisera lovskolor till elever som behöver extra stöd eller vill utveckla sina kunskaper för högre betyg
 17. Förbättra och utöka studievägledningen för att hjälpa eleverna att välja rätt gymnasieutbildning
 18. Att det alltid ska finnas plats i en kommunalt driven skola i kommundelen för de yngre barnen och i kommunen för de äldre eleverna i grundskolan
 19. Utveckla skolstaden i Jakobsberg med grundskola, gymnasium- och eftergymnasial utbildning och med en stark koppling till näringslivet. Bygga ut Mälarskolan och erbjuda idrottsgymnasium
 20. Utveckla teknisk utbildning till fyraårig ingenjörsutbildning
 21. Stimulera till praktiskt entreprenörskap för unga företagare
 22. Samverka med näringslivet för ökad andel praktik och lärlingsutbildning i gymnasiet

Som elev i Järfälla ska du känna att skolan ger dig utmaningar och nya kunskaper. För att kunna nå sina mål och drömmar i livet behövs en bra grund att stå på som kan leda till högre utbildningar, arbete och bostad. Allt börjar med en bra skola.

För oss Liberaler går kvalitén i Järfällas samtliga skolor före en allt för snabb utbyggnad av kommunen. När alla skolor fungerar som de ska, inga inställda lektioner, inga lärare utan behörighet, bra kvalité på skolmat och det finns en skola där alla elever känner sig trygga och kan få studiero, då kan vi fortsätta bygga ut kommunen. Men först ska all utbildning hålla högsta klass.

Att kunna få studiero ska vara en självklarhet och rättighet i skolan. Elever eller föremål som stör lektionerna ska kunna avlägsnas ur klassrummet av läraren om så krävs för att hålla ordningen. Läraren leder arbetet i klassrummet för att eleverna ska få bästa möjliga utbildning. För att lärarna ska kunna fokusera mer på sitt uppdrag behövs fler resurser i varje klassrum, det kan vara specialpedagoger, lärarassistenter eller annan resurspersonal.